Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Mediální plánovač
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování plánu mediální kampaně na základě zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup zpracování mediální kampaně Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamního sdělení s ohledem na zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dostupná média vhodná pro dané zadání Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat výhody a nevýhody jednotlivých médií v souvislosti se zadáním Ústní ověření
c Navrhnout vhodné umístění a načasování reklamního sdělení Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování rozpočtů mediální kampaně zadané klientem včetně vyjednání cen v médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé položky rozpočtu Písemné a ústní ověření
b Popsat práci s jednotlivými položkami rozpočtu Ústní ověření
c Předvést způsob vyjednání ceny se zástupci médií včetně slev Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v odborném mediálním názvosloví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Získávání aktuálních dat a informací z médií pro zpracování mediálního plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat v obecné rovině způsob získání dat a informací z existujících médií v daném čase na trhu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit proces získávání dat pro televizní trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
c Vysvětlit proces získávání dat pro trh tiskových médií a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
d Vysvětlit proces získávání dat pro internetový trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
e Vysvětlit proces získávání dat pro rozhlasový trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
f Vysvětlit proces získávání dat pro trh outdoorové /indoorové reklamy a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
Je třeba splnit kritérium a) a dvě z kritérií b) až f).
4

Interní prezentace mediálního plánu a rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit část návrhu mediálního plánu Praktické předvedení
b Prezentovat část mediálního plánu interně v rámci pracovního týmu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Připravit část rozpočtu mediálního plánu Praktické předvedení
d Prezentovat část rozpočtu mediálního plánu interně v rámci pracovního týmu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 5 modelových zadání kampaně pro zpracování mediálního plánu a rozpočtu pro ověření kompetencí Zpracování plánu mediální kampaně na základě zadání klienta, Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamního sdělení s ohledem na zadání klienta, Zpracování rozpočtů mediální kampaně zadané klientem včetně vyjednání cen v médiích, Interní prezentace mediálního plánu a rozpočtu.

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 5 předložených modelových zadání kampaně pro zpracování mediálního plánu a rozpočtu.

Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou ověřovány při modelovém zpracování mediálního plánu a rozpočtu.

Při ověřování kompetence Orientace v odborném mediálním názvosloví uchazeč vysvětlí význam deseti odborných výrazů zadaných autorizovanou osobou.

Při ověřování kompetence Získávání aktuálních dat a informací z médií pro zpracování mediálního plánu, která dle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňuje více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, si uchazeč zvolí dvě libovolná kritéria b) až f). O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu bezprostředně po vylosování modelového zadání kampaně pro zpracování mediálního plánu a rozpočtu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 7 let odborné praxe v oblasti marketingu, médií, mediálních a reklamních agentur, z toho minimálně jeden rok v pozici vedoucího oddělení nebo ve vyšší řídicí pozici, a trvání odborné praxe minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Vyšší odborné vzdělání a alespoň 7 let odborné praxe v oblasti marketingu, médií, mediálních a reklamních agentur, z toho minimálně jeden rok v pozici vedoucího oddělení nebo ve vyšší řídicí pozici, a trvání odborné praxe minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti marketingu, médií, mediálních a reklamních agentur, z toho minimálně jeden rok v pozici vedoucího oddělení nebo ve vyšší řídicí pozici, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti marketingu a médií, a trvání odborné praxe minimálně 1 rok v období posledních 3 let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

PC (software – sada MS Office), dataprojektor, místnost pro provádění zkoušky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

C&COM Advertising, s. r. o.

Stanislav Červ, Holly

Smart-Point, s. r. o.