Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách a jejich využití při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat klasifikaci norem z oblasti projektování a provozu elektrických zařízení Ústní zdůvodnění
b Vysvětlit účel norem v oblasti elektromagnetické kompatibility (normy základní, kmenové a předmětové) Ústní zdůvodnění
c Popsat kritéria předpisů k posuzování bezpečnosti výrobku Ústní zdůvodnění
d Rozlišit schematické značky prvků na předložených elektrotechnických výkresech elektrických obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů) a vysvětlit funkce těchto obvodů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Vybrat z katalogu součástky pro realizaci zadaného obvodu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Konstrukce elektronických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vlastnosti nesymetrického a symetrického vedení, varianty propojování zařízení, přístup k volbě kabelů a k zapojování konektorů Ústní zdůvodnění
b Popsat zásady návrhu vhodného napájecího zdroje vyvíjeného zařízení pro užití v exteriéru Ústní zdůvodnění
c Popsat a nakreslit rozdíly mezi analogovým a digitálním signálem, jak a pomocí jakých zařízení se provádí převod analogového signálu na digitální Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Provést výpočet teplotních poměrů na autorizovanou osobou zadaném elektronickém zařízení, vysvětlit způsoby teplotní stabilizace a odvodu tepla ze zařízení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování elektronických obvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účel a principy činnosti základních typů obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů) Ústní ověření
b Nakreslit blokové schéma digitálního zpracování signálu. Druhy A/D převodníků Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Vysvětlit nastavení a stabilizaci pracovních bodů elektronických prvků autorizovanou osobou určeného vícestupňového zesilovače a mezistupňové vazby Ústní ověření
d Navrhnout oscilátor RC, zapojení, vlastnosti, aktivní prvky, zpětnovazební obvody, určení kmitočtu, podmínky kmitů, určení amplitudy podle zadání autorizované osoby Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Určit autorizovanou osobou vybrané základní elektronické prvky (skutečné) a popsat princip jejich funkce (např. NPN tranzistor, PNP tranzistor, dioda, IGBP tranzistor, triak, tyristor…) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
f Navrhnout logický nebo jednoduchý číslicový obvod podle zadání autorizované osoby Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
g Uvést a popsat datové sběrnice, používané v elektronických zařízeních. Podle zadání autorizované osoby vysvětlit strukturu zadané sběrnice a formát přenášené zprávy Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný analogový a digitální přístroj pro změření základních elektrických veličin a parametrů autorizovanou osobou zadaného elektronického přístroje, charakteristické veličiny a parametry změřit a správně je interpretovat Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Změřit nosnou a modulační frekvenci, fázový posuv a harmonické kmitočty, jejich úroveň a stabilitu analogovým a číslicovým přístrojem na autorizovanou osobou zadaném vysílacím zařízení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Změřit charakteristiky předložených polovodičových součástek Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Vyhodnotit provedené měření, zvážit možnosti poškození obvodu/součástky měřením Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Používat PC při měření elektrických veličin a parametrů a vyhodnocení naměřených hodnot Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Testování elektrických nebo elektronických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Otestovat autorizovanou osobou zadané desky plošných spojů na testovacím zařízení a posoudit na základě testu dodržení technologie povrchové montáže součástek Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Navrhnout postup měření a změřit voltampérové charakteristiky autorizovanou osobou zadaných polovodičů, aktivních či pasivních součástek a materiálů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Otestovat přístrojové kabely a spotřebu autorizovanou osobou vybraného testovaného přístroje Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Analyzovat chybovost autorizovanou osobou zadané sběrnice Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Analyzování technologických vlivů a vlivů prostředí, působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat změny fyzikálních vlastností kovů a plastů v závislosti na teplotě, tlaku, vlhkosti Ústní ověření
b Vyjmenovat chyby při vytváření nerozebíratelných spojů (lepení, pájení) Ústní ověření
c Vyhodnotit vliv autorizovanou osobou zadané technologie výroby a tepelného/mechanického zpracování na elektrické a magnetické vlastnosti kovů, určit předpokládané užití Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Vyhodnotit výrobcem deklarované mechanické vlastnosti autorizovanou osobou vybraných materiálů (tvrdost, pevnost, houževnatost, únava, tečení materiálu) a určit obecně možnosti jejich užití Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska spotřeby energií v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na spotřebu elektrického/elektronického zařízení v pracovních a pohotovostních režimech Ústní ověření
b Popsat požadavky harmonizovaných norem na spotřebu vybraného elektrického/elektronického zařízení, zvyšování efektivity a způsoby jejich kontroly Ústní ověření
c Porovnat výsledky z měření spotřeby autorizovanou osobou zadaného zařízení s požadavky relevantního předpisu a posoudit možnost snížení spotřeby Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska použitých materiálů v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
b Vysvětlit důvody omezování olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletheru (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
c Posoudit z dokumentace měřicího přístroje, předložené autorizovanou osobou, možnost náhrady nebezpečných látek látkami bezpečnými či méně nebezpečnými Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat data z měření (základní elektrické veličiny) Praktické předvedení
b Zaznamenat průběh zkoušek a pokusů Praktické předvedení
c Zpracovat protokol o měření se všemi jeho náležitostmi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování dokumentace k realizaci laboratorního vzoru, funkčního vzoru a prototypu podle předložených podkladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat strukturu dokumentace k realizaci laboratorního vzorku zařízení a podrobně vybranou část dokumentace podle kritérií zadaných autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Vydat pokyny podřízenému technikovi ke zpracování dokumentace k realizaci funkčního vzorku zařízení podle kritérií zadaných autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Zpracovat strukturu dokumentace k realizaci prototypu zařízení a podrobně vybranou část dokumentace podle kritérií zadaných autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dodržování bezpečnosti práce na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na živý organizmus. Charakteristické účinky pro jednotlivé druhy elektrického proudu Ústní nebo písemné zdůvodnění
b Rozdělit elektrická zařízení podle napětí v síti a znát hodnoty bezpečného napětí a proudu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Popsat a demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Zajistit bezpečnosti práce na elektrickém zařízení pod napětím Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP v celém průběhu zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

B-support, s. r. o.