Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Optik
Platnost standardu: Od 14.8.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy optických součástí, tj. určit jejich tvar, rozměry a jejich tolerance, jakost povrchu, údaje o materiálu, vadách, jejich rozsahu a četnosti a dalších specifických požadavcích Praktické předvedení nad technickým výkresem s ústním vysvětlením
b Číst technologické postupy výroby optických součástí, tj. vyčíst z nich pořadí technologických operací a údaje pro jejich provedení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Získat z norem, tabulek, katalogů optických skel a technologických předpisů informace o optických součástech, o číselných hodnotách tolerancí, vlastnostech materiálů, jejich dovolených vadách, jejich rozsahu a četnosti, technologických podmínkách obrábění a dalších specifických požadavcích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, nástrojů a technologických podmínek výroby optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit z technologického postupu pořadí a způsob provedení technologických operací při výrobě optické součásti Praktické předvedení
b Určit z technologického postupu či technologického předpisu postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě optické součásti Praktické předvedení
c Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení potřebné k uskutečnění zadané technologické operace při výrobě optické součásti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zvolit technologické podmínky pro uskutečnění zadané technologické operace při výrobě optické součásti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ruční a strojní opracovávání optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout polotovar či optickou součást k ručnímu či strojnímu obrábění kapličkováním, nalepováním, nasáváním Praktické předvedení s ústním vysvětlením možností
b Ručně obrobit optickou součást řezáním diamantem, broušením, fazetováním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Strojně obrobit rovinné plochy optické součásti frézováním, broušením, lapováním s dodržením rozměru s tolerancí 0,02 mm Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Strojně obrobit sférické plochy optické součásti frézováním, broušením, lapováním s dodržením rozměru s tolerancí 0,02 mm Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Obrobit optickou součást leštěním s dodržením přesnosti tvaru ploch 0,005 mm Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Centrovat optický díl klasicky a strojně Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha stojů a zařízení na výrobu a zpracování optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroj či zařízení při obrábění (zpracování) optické součásti při technologické operaci Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Kontrolovat chod stroje či zařízení při obrábění (zpracování) optické součásti, upravit technologické podmínky v průběhu technologické operace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Seřizování, ošetřování a údržba zařízení, nástrojů a pomůcek k výrobě optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit technologické podmínky obrábění či zpracování optické součásti v zadané technologické operaci Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Upnout nástroje pro obrábění, použít vhodná média pro opracování Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Připravit a samostatně seřídit stroj či zařízení k obrábění či finálnímu zpracování optické součásti v zadané technologické operaci Praktické předvedení
d Provést běžnou údržbu či drobnou opravu výrobního zařízení, správně uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroj, nářadí a pomůcku používané při výrobě optických součástí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a kontrola délkových rozměrů, tvarů a jakosti povrchu optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných rozměrů optické součásti Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru, úhlů ploch a jakosti povrchu optické součásti Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Změřit vybrané rozměry optické součásti pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji s přesností 0,005 mm Praktické předvedení
d Změřit a zkontrolovat geometrický tvar optických ploch s přesností 0,0005 mm Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Finální úpravy optických dílů nanášením tenkých vrstev, vytvářením stupnic a záměrných značek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit výrobní zařízení, nastavit technologické podmínky pro zadanou operaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Obsluhovat výrobní zařízení v průběhu technologické operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Kontrolovat chod zařízení při zpracování optické součásti v průběhu operace, upravit technologické podmínky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zkontrolovat výsledek provedené technologické operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Spojování optických dílů do celků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spojit hotové optické součástí do funkčních celků tmelením Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Centrovat optické díly při tmelení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zkontrolovat stmelené optické součásti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Manipulace s optickými díly, jejich transport, ochranné balení a expedice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Umýt a vyčistit optické součásti Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Manipulovat s optickými polotovary, součástmi a díly v průběhu výrobního procesu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zabalit, dopravit a expedovat hotové optické součásti Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=81&kod_sm1=37).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání optik nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti optické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Vyšší odborné vzdělání v oblasti strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v odvětví optické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vysokoškolské vzdělání technického směru a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti optické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické vybavení:

– Dílenské prostory s přísunem potřebných energií odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům pro práci v optické výrobě

– Pracovní oblečení a osobní ochranné pracovní prostředky pro práci v optické výrobě

– Optické polotovary a součásti k obrábění a zpracování, jejich technickou dokumentaci

– Stroje, zařízení a jejich příslušenství k obrábění a k finálním úpravám optických součástí

– Provozní hmoty pro uvedené stroje a zařízení

– Nástroje a nářadí k ručnímu i strojnímu obrábění a zpracování optických součástí

– Měřidla, pomůcky, měřicí přístroje a zařízení ke kontrole délkových rozměrů, geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch optických součástí a kontrole jakosti jejich povrchu

– Pomocné materiály k broušení, lapování, leštění, lepení, tmelení, aktivní média i pomocné materiály používané při finálních úpravách optických součástí

– Nástroje a nářadí k seřizování strojů a zařízení v optické výrobě

– Nástroje a nářadí používané k běžné údržbě a drobným opravám strojů a zařízení v optické výrobě

– Dílenské tabulky, výběry norem

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro strojírenství ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Meopta - optika, s. r. o., Přerov