Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Modelář ve slévárenství
Platnost standardu: od 15.8.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 05.02.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce v modelárně a při nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost bezpečnostních předpisů pro práci na obráběcích strojích Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka v modelárně (OOPP) Ústní ověření
c Vyjmenovat bezpečnostní předpisy pro manipulaci a zpracování používaných materiálů Ústní ověření
d Vyjmenovat základní protipožární předpisy, používat hasicí přístroje Ústní a praktické předvedení
e Popsat třídění odpadu, aplikovat systém odpadového hospodářství modelárny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava výroby v modelárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst strojnické a slévárenské výkresy pro identifikaci modelu, používat odborné názvosloví Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Analyzovat základní druhy dřeva, jejich kvalitu a provádět skladbu dřeva pro zamezení pnutí a zborcení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Aplikovat vhodný materiál pro výrobu modelu a jaderníku na základě známých technicko-ekonomických dat (podle třídy provedení modelového zařízení) Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Používat normy pro výrobu odlitků a modelů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu výroby modelu pro slévárenskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup výroby modelového zařízení Písemné ověření
b Zvolit zařízení a stroje vhodná pro výrobu modelového zařízení včetně měřidel Písemné ověření
c Zvolit jednotlivé materiály pro části modelového zařízení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a opravy modelových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit podle výkresové dokumentace modelové zařízení Praktické předvedení
b Složit části modelového zařízení v celek, uložit na modelovou desku Praktické předvedení
c Vyrobit modelové zařízení odléváním, laminováním a kombinací s klasickou technologií Praktické předvedení
d Slepovat a konstrukčně spojovat jednotlivé součásti modelového zařízení, kovat hrany Praktické předvedení
e Opravit poškozená modelová zařízení Praktické předvedení
f Provést povrchovou úpravu modelového zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Technologie výroby kovových odlitků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základy výroby forem (strojní a ruční formování) Ústní ověření
b Objasnit vlastnosti kovových, nekovových materiálů používaných při výrobě slévárenských modelů Písemné ověření s ústní obhajobou
c Vysvětlit smršťování jednotlivých materiálů změnou teploty Ústní ověření
d Popsat postupový výkres (dělící rovina, úkosy, přídavky, vtoková soustava, nálitky, jádra) Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení modelárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroje pro obrábění dřeva nebo plastů Praktické ověření
b Obsluhovat stroje pro obrábění kovu Praktické ověření
c Pracovat s ručním nářadím – elektrickým i pneumatickým Praktické ověření
d Pečovat o základní údržbu strojů, zařízení a nářadí Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kovových a dřevěných modelových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat seřízení a funkčnost modelového zařízení Praktické ověření
b Změřit rozměry modelů různými měřicími přístroji v tolerancích podle třídy přesnosti Praktické ověření
c Prorýsovat model na rýsovací desce Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=99&kod_sm1=36).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz sléváren ČR

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.

Vítkovická slévárna, spol. s r. o.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM

Feramo model, s. r. o.