Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Odborný pracovník obsluhy pošty
Platnost standardu: od 15.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracovaní poštovní zásilky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s penězi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit žádost o příděl finanční hotovosti Praktické předvedení
b Převzít a stvrdit finanční hotovost Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyúčtovat a odevzdat vrácenou hotovost na stanoveném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
d Najít a popsat základní ochranné prvky bankovek, rozeznat oběhem opotřebované a běžně poškozené bankovky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prodej doplňkového zboží a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabídnout klientům produkty doplňkového sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Realizovat prodej doplňkového zboží nebo ceniny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout poštovní listovní a balíkovou zásilku od klienta Praktické předvedení
b Stanovit cenu za službu Praktické předvedení
c Vydat listovní a balíkové zásilky klientovi Praktické předvedení
d Zapsat přijaté a vydané zásilky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doručování poštovních zásilek všech druhů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Doručit adresátovi obyčejnou listovní zásilku, doporučenou zásilku a zásilku na dobírku Praktické předvedení
b Doručit poštovní zásilku náhradnímu příjemci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracování poštovních zásilek, příjem zásilek na poštu a výprava do přepravní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykartovat závěr a uzávěr Praktické předvedení a ústní ověření
b Evidovat došlé zásilky v SW APOST Praktické předvedení a ústní ověření
c Řešit nepravidelnosti zjištěné při vykartování závěru a uzávěru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení pošty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat příslušné předpisy BOZP a PO Ústní ověření
b Popsat základní kritéria domácího a bezpečnostního řádu pošty Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokladní činnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést účetní uzávěrku dne a vyhotovit podklady pro Pokladní výkaz Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat bankovky na odvod v souladu s provozními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat způsob evidence ceniny v inventárním systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit a odevzdat přehled přijatých a vydaných zásilek Praktické předvedení
b Odevzdat přijaté poštovní zásilky Praktické předvedení
c Vyúčtovat a zpracovat nevydané zásilky Praktické předvedení
d Vyúčtovat finanční hotovost Praktické předvedení
e Odvést finanční hotovost do pokladny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování objemu finančních hotovostí a cenin na poště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti související s dodržováním stanoveného bezpečnostního limitu hotovosti Ústní ověření
b Popsat činnosti související s dodržováním stanoveného limitu zásob cenin a kolků Ústní ověření
c Plánovat a hospodárně využívat peněžní hotovost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přijímání reklamací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy reklamací a vyjmenovat k nim příslušné reklamační lhůty Ústní ověření
b Přijmout reklamaci dodání zapsané zásilky Praktické předvedení a ústní ověření
c Přijmout reklamaci poškození nebo úbytku obsahu poštovních zásilek Praktické předvedení a ústní ověření
d Přijmout reklamaci peněžní částky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 10 fiktivních poštovních zásilek, 4 peněžních poukázek, 2 výplatních dokladů.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.