Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Slévárenský technik technolog
Platnost standardu: od 15.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v metodice zpracování slévárenského technologického postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat slévárenský technologický postup zadaného odlitku Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat základní materiály používané pro výrobu odlitků (chemické složení, mechanické vlastnosti, typické slévárenské vlastnosti) Ústní ověření s písemnou přípravou
c Určit základní technické parametry nutné pro výrobu modelového zařízení zadaného odlitku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve slévárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní předpisy platné ve slévárenské výrobě Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat způsob kontroly dodržování technologických postupů ve slévárenské výrobě Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vyjmenovat ekologické a hygienické normy platné ve slévárenské výrobě Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku slévárenské výroby a vazeb výrobní činnosti ve slévárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní zařízení požívané pro výrobu odlitků (zařízení formovny, jaderny, tavírny, čistírny) Ústní a písemné ověření
b Vytvořit výrobní postupy a stanovit technologické výrobní parametry zadaných výrobních procesů včetně způsobů kontroly kvality Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení slévárenské technologické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přidělování čísel modelů a vedení dokumentace o modelech Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zpracovat technologickou kartu konkrétního odlitku Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řízení kvality odlitků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vady odlitků a příčiny jejich vzniku Ústní a písemné ověření
b Zpracovat metodiku odstranění konkrétní vady u konkrétního odlitku Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v kovových materiálech a slitinách pro výrobu odlitků a v jejich zkoušení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat vstupní suroviny a materiály používané pro výrobu zadaného odlitků a jejich základní slévárenské vlastnosti a technické parametry Ústní a písemné ověření
b Popsat destruktivní a nedestruktivní metody ověřování kvality odlitků Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Využití systémů a standardů jakosti ve slévárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy řízení jakosti ve slévárenské výrobě Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit principy systému řízení jakosti ve slévárenské výrobě podle norem jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v ekonomice slévárenské výroby a v technických dodacích podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost normy ČSN EN 10204 Kovové výrobky – druhy dokumentů Ústní a písemné ověření
b Prokázat znalost normy ČSN EN 1559 Slévárenství-Technické dodací podmínky – Část 1 až 6 Ústní a písemné ověření
c Stanovit technologii výroby a provést kalkulaci nákladů na výrobu zadaného odlitku Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30885&kod_sm1=36).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz sléváren ČR

METOS, v. o. s.

SPŠ a VOŠ technická, Brno