Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Rybář
Platnost standardu: od 15.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování a značkování vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat jednotlivé části těla určeného zvířete, posoudit zmasilost a zralost peří Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit exteriér předložených zvířat s ohledem na jejich užitkovost Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy skupinového a individuálního značení a nasadit křídelní značku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Evidence v chovech vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které záznamy patří do prvotní evidence v chovech vodní drůbeže Ústní ověření
b Vysvětlit termíny oplozenost a líhnivost, provést příslušné výpočty Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a dezinfekce prostor pro chov vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat technologie chovu jednotlivých druhů a kategorií vodní drůbeže Ústní ověření
b Specifikovat požadavky pro chov chovných zvířat Písemné ověření
c Zkontrolovat funkčnost krmítek a napáječek v hale Praktické předvedení
d Předvést mechanické čistění haly po vyskladnění vodní drůbeže Praktické předvedení
e Popsat postupy pro dezinfekci prostor a uvést, kdy je možné opět naskladnit vodní drůbež Ústní ověření
f Provést údržbu a případně drobné opravy technologického zařízení v určeném chovu vodní drůbeže Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sběr, ošetření a selekce násadových vajec

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy sběru násadových vajec, charakterizovat hlavní zásady manipulace s násadovými vejci, sběr demonstrovat Ústní ověření a praktické předvedení
b Demonstrovat správné ošetření násadových vajec Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit velikost a tvar vajec, čistotu a neporušenost skořápky Praktické předvedení a ústní ověření
d Objasnit způsob přepravy násadových vajec (druhy proložek) Ústní ověření
e Posoudit vhodnost předložených násadových vajec pro inkubaci a uvést délku inkubace u různých druhů vodní drůbeže (kachny pekingského typu, kachny pižmové, divoké kachny, husy) Praktické předvedení a ústní ověření
f Nakreslit snáškovou křivku a vysvětlit její praktický význam, uvést, co vyjadřuje intenzita snášky Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a dávkování krmiva pro vodní drůbež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat předložená krmiva a posoudit jejich vhodnost pro jednotlivé kategorie vodní drůbeže Ústní ověření
b Zvážit reprezentativní vzorek drůbeže, vypočítat průměrnou hmotnost a posoudit jejich růst Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientačně vypočítat týdenní spotřebu pro 5000 ks vodní drůbeže zadaného stáří Písemné ověření
d Vypočítat orientační spotřebu krmiva a vody pro zadanou kategorii na kus a den Písemné ověření
e Posoudit vhodnost různých typů krmítek a napáječek pro jednotlivé druhy a kategorie vodní drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, krmení, třídění a vyskladňování vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit napájení pro vodní drůbež ustájenou v hale Praktické předvedení
b Zkontrolovat dostupnost krmení pro vodní drůbež a posoudit vhodnost použité technologie v hale Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady pro vyskladňování vodní drůbeže a demonstrovat správnou manipulaci s drůbeží Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit mikroklima v hale pro vodní drůbež a navrhnout příslušná opatření Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav zvířat, rozpoznat případné příznaky onemocnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat (senzoricky) kvalitu předkládaného krmiva a vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit preventivní opatření realizovaná proti zavlečení nákaz do chovu Ústní ověření
e Popsat příznaky významných nemocí vodní drůbeže a navrhnout způsoby prevence Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plemenitba v chovech vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést plemena, která se podílela na tvorbě současných hybridů vodní drůbeže Ústní ověření
b Charakterizovat dvě základní klasické metody šlechtění vodní drůbeže Ústní ověření
c Uvést pro jednotlivé druhy vodní drůbeže vhodné poměry při přirozené plemenitbě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Líhnutí vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit a popsat jednotlivé typy líhní, popsat obsluhu a údržbu zadaného líhňařského zařízení Písemné a ústní ověření
b Nasadit vejce do předlíhně, nastavit zadané parametry a provést obracení vajec Praktické předvedení
c Vysvětlit význam a metody sexování vylíhlé vodní drůbeže Ústní ověření
d Popsat nejčastější anomálie ve vývinu zárodku během inkubace a jejich příčiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků welfare.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany