Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik mistr
Platnost standardu: od 15.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost norem pro kožedělnou výrobu a schopnost orientovat se v nich, předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit podle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený vzorek Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání norem a technické dokumentace pro danou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň s ohledem na její kvalitativní složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit potřebné stroje a zařízení na základě technologického postupu práce v kožedělné výrobě Praktické předvedení
b Určit podle výkonových norem pro pracovní operace počet potřebných strojů pro danou technologii a stanovenou denní kapacitu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strojní vybavení dílny včetně pomocného zařízení a ručního nářadí Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Sestavit harmonogram preventivních prohlídek strojů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce zaměstnanců a výpadek strojů neohrozil plynulý chod výroby Praktické předvedení
c Navrhnout plán obnovy a modernizace vybavení na základě výsledků preventivních prohlídek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění dodržování zásad BOZP v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP, hygieny práce, protipožární ochrany, poskytování první pomoci a zacházení s elektrickým proudem v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit dodržování bezpečnosti práce při obsluze strojů v kožedělné výrobě, uvést možná zdravotní rizika a případné použití ochranných pracovních pomůcek Ústní ověření
c Uvést možná rizika práce v provozech kožedělné výroby a navrhnout možnosti jejich eliminace Ústní ověření
d Proškolit zaměstnance v BOPZ při simulované pracovní činnosti, provést písemný záznam o vykonaném proškolení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup na daném úseku kožedělné výroby, na modelové situaci prosadit správné technologické řešení s využitím nástrojů řízení lidských zdrojů Praktické předvedení
b Navrhnout technologické parametry pro strojní zařízení s přihlédnutím k dodržování technologického postupu Praktické předvedení
c Zkontrolovat dodržování technologického postupu pro předložený výrobek u vytypovaných pracovních operací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat průběžně plnění výkonnostních norem na jednotlivých úsecích, porovnat denní plnění výkonnostních ukazatelů s výrobním plánem Praktické předvedení
b Zkontrolovat plnění plánu výroby, při zjištění nedostatků navrhnout operativní řešení vedoucí k nápravě a definovat příčinu vzniklého problému Praktické předvedení
c Motivovat na modelové situaci pracovní tým k dosažení výrobního cíle spočívajícího ve splnění výrobního plánu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkompletovat výrobky, provést kontrolu kvality u stěžejních pracovních operací, v případě zjištění nedostatků uskutečnit instruktáž a poučení zaměstnance vedoucí k nápravě Praktické předvedení
b Provést mezioperační kontrolu kvality v technologickém procesu výroby Praktické předvedení
c Provést namátkovou kvalitativní kontrolu hotového výrobku, v případě zjištění nedostatků uskutečnit záznam o řešení problému a navrhnout opatření vedoucí k nápravě Praktické předvedení
d Stanovit zjištěnou kvalitativní odchylku a výrobek zařadit do patřičné jakostní třídy Praktické předvedení
e Předvést komunikaci s podřízenými a na základě odborných znalostí navrhnout postup vedoucí k odstranění kvalitativních nedostatků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost orientace v normách výkonu a mzdových sazbách pro danou kožedělnou výrobu, vysvětlit způsob výpočtu předpokládané mzdy Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat základní parametry spojené s odměňováním zaměstnanců v kožedělné výrobě Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat vedení dokumentace o denních výkonech podřízených, vypracovat měsíční souhrn odvedené práce pro výpočet mezd fiktivních zaměstnanců Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat operativní plán výroby, provést jeho rozbor, rozepsat způsob a termíny jeho splnění Ústní a písemné ověření
b Navrhnout řešení v případě neplnění a ohrožení denního plánu, prokázat schopnost ovlivnit pracovní tým a vést ho ke splnění tohoto plánu Praktické předvedení
c Předvést na simulované situaci řešení provozního problému Praktické předvedení
d Navrhnout opatření vedoucí k řešení provozního problému vzniklého během pracovní směny v důsledku nedodávky materiálů, poruchy strojního vybavení, výpadku dodávky energií nebo nepřítomnosti zaměstnance Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit výrobní plány svěřeného úseku tak, aby jednotlivé výrobní činnosti na sebe plynule navazovaly Praktické předvedení
b Navrhnout obsazení pracovních pozic na jednotlivých úsecích dle výrobního postupu a denního plánu Praktické předvedení
c Přidělit práci podřízeným pracovníkům v návaznosti na výrobní plán Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=6279&kod_sm1=30).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku kožedělné výroby.

 

Zkoušející připraví modelové situace z výrobního procesu, které budou zaměřeny na ověřovanou kompetenci.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín