Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Rytec drahých kamenů
Platnost standardu: od 15.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce a způsobu zpracování rytin na drahých kamenech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit odbornou terminologii glyptiky Ústní ověření
b Definovat jednotlivé druhy rytin: intaglie, kamej, plastické výbrusy a ostatní druhy Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat předložený drahý kámen a jeho vlastnosti Ústní ověření
d Určit způsob zpracování a postup práce provedení rytiny dle vlastního návrhu na daném druhu kamene Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Samostatné zpracování výtvarného návrhu na vybroušení drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat výtvarný návrh rytiny pro předložený druh drahého kamene Praktické předvedení
b Zdůvodnit volbu druhu rytiny vzhledem k výtvarnému návrhu Ústní ověření
c Popsat určené období historického vývoje glyptiky a využití rytých drahých kamenů v určeném období Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava, ošetřování a údržba nástrojů a pomůcek pro rytí drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit kolečka a strojek pro rytí Praktické předvedení
b Narovnat nasazené kolečko pomocí rovnače Praktické předvedení
c Naostřit rydlo pro soustružení ryteckých koleček Praktické předvedení
d Připravit brusné a lešticí prostředky Praktické předvedení
e Předvést údržbu ryteckého strojku a chlazení diamantových nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rytí drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup provedení zvoleného druhu rytiny - intaglie, kameje nebo plastického vybrušování Ústní ověření
b Přenést kresbu na kámen Praktické předvedení
c Provést vlastní rytinu Praktické předvedení
d Vyleštit nebo odleštit rytinu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Pro komplexní ověření znalostí a dovedností tohoto hodnoticího standardu autorizovaná osoba předloží jeden kus vytvarovaného drahého kamene.

 

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění výrobku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Marta Dostrašilová ‒ OSVČ

Eva Víšková – OSVČ, SUPŠ a VOŠ Turnov

Vojtěch Záveský – OSVČ

Danuše Machátová – OSVČ, Rudolfinea, o. s.