Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Provozní zámečník
Platnost standardu: od 14.8.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.04.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení a jejich součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci Praktické předvedení
b Orientovat se ve vybraných normách, strojnických tabulkách Písemné ověření s ústní obhajobou
c Použít technologickou dokumentaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vést předepsanou dokumentaci o technickém stavu zařízení provozu, o jejích závadách a opravách Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční obrábění a tvarování kovových součástí, montáž a opravy strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit odpovídající postup práce a technologické podmínky Písemné ověření s ústní obhajobou
b Provést výběr nástrojů, pomůcek a zařízení k obrábění a tvarování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Samostatně zvolit postup práce při montáži, opravě a údržbě, uvést jejich důležité faktory Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést obecné zásady a postupy péče o stroje Písemné ověření
b Provést funkční zkoušku strojů a zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy dílů a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodnou měřicí metodu a vhodné měřicí a kontrolní prostředky dle výkresu součásti a výkresu sestavení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Měřit délkové rozměry, úchylky geometrického tvaru, kontrolovat jakost povrchu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyhodnotit dodržení požadovaných úchylek délkových rozměrů a geometrických tolerancí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucího rozměru a tvaru součásti ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů v souladu s BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Měřit a orýsovat plechy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rovnání kovových dílů ručně, pomocí ohřevu a pod lisem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ohřát polotovary z různých kovových materiálů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Opravit strojní součást rovnáním pod lisem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Opravit strojní součást rovnáním pomocí ohřevu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Opravit strojní součást či polotovar z různých druhů ocelí a neželezných kovů ručním rovnáním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování jednoduchých částí strojů a jejich příslušenství, demontáž, montáž a opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit součásti do celku dle výkresové dokumentace s ohledem na jejich funkci Praktické předvedení
b Zkontrolovat vzájemnou polohu součástí, změřit rovinnost a rovnoběžnost Praktické předvedení
c Pracovat při sestavování částí strojů a jejich příslušenství s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovým úchylkoměrem Praktické předvedení
d Spojit součásti různými rozebíratelnými a nerozebíratelnými druhy spojů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Diagnostikovat závadu stroje či zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Provést údržbu, rekonstrukci, opravu stroje či zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ohýbat ploché a profilové materiály Praktické ověření
b Zakružovat plechy, trubky, kovové tyče a profily Praktické ověření
c Řezání, stříhání, sekání a probíjení materiálů, plechů a profilů Praktické ověření
d Pilování ploch Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=106&kod_sm1=37).

Uchazeč se musí před zkouškou prokázat platným svářečským průkazem pro svařování kovů podle ČSN 05 07 05 nebo dle ČSN EN 287-1.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického ověření je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MOVO, s. r. o.