Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 14.8.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve výkresové dokumentaci pro stavbu smyčcových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit na předložené dokumentaci smyčcového hudebního nástroje podstatu konstrukce jako významného činitele zvukové kvality hudebních nástrojů a jako významnou součást designu výrobků Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Číst technické nákresy, výkresy a schémata, pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Využít při práci s dokumentací odbornou literaturu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba materiálů, konstrukčních spojů, nástrojů, strojů a zařízení pro výrobu smyčcových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný materiál pro výrobu smyčcového hudebního nástroje z akustického a estetického hlediska Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vybrat vhodná měřidla s ohledem na jejich použití a způsoby měření Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat konstrukční spoje ve výrobě hudebních nástrojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stavba smyčcového hudebního nástroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předložit vlastnoručně zhotovený nástroj a popsat zvolenou technologii jeho výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Změřit a orýsovat plošně a prostorově předlohu části hudebního nástroje Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Ořezat model desky houslí Praktické předvedení
d Vypracovat ozvučné otvory Praktické předvedení
e Nalícovat basový trámec Praktické předvedení
f Dodržovat bezpečnost práce při práci s ručním nářadím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Restaurování smyčcových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní metodu restaurování povrchových vrstev laku Písemné a ústní ověření
b Popsat a provést opravu otvorů pro kolíčky Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit, popsat a předvést vhodný technologický postup při sejmutí vrchní smrkové desky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Povrchová úprava smyčcových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a připravit materiál pro povrchovou úpravu smyčcového hudebního nástroje Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit a použít vhodné druhy laků pro povrchovou úpravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vysvětlit technologii nanášení lakových vrstev štětcem a nanést lakovou vrstvu Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Popsat a předvést závěrečnou úpravu lakových vrstev Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Používat vhodné pracovní pomůcky a dodržovat bezpečnost práce při používání laků a chemických látek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Strojní obrábění dřevěných materiálů při výrobě hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat geometrii řezného nástroje Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro obrábění a spojování dílců dřevěných materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit a vysvětlit pracovní postupy při strojním opracování dřevěných materiálů a předvést řezání, hoblování, vrtání, broušení Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Dodržovat bezpečnost práce při práci na strojích Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prověřování akustických požadavků na hudební nástroj z hlediska výkonu a barvy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést faktory, které ovlivňují akustický výkon nástroje při jeho konečném seřízení Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit použití a použít přístroj na měření akustického výkonu a barvy hudebního nástroje Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat a předvést metody ladění rezonančních desek strunných hudebních nástrojů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kritérií by měl být kladen důraz na volbu vhodné technologie a materiálu s přihlédnutím na detailní zpracování jednotlivých částí hudebního nástroje.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– čtení technických nákresů, výkresů a schémat, práce s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací

– ruční opracování materiálů (obecné postupy)

– zpracování zadaného tématu

– použití měřicího přístroje (VIAS – akustico Wien) k dosažení maximálního akustického výkonu nástroje

– obsluha, pracovní postupy při strojním opracování dřevěných materiálů

 

Při hodnocení hotového výrobku bude provedena kontrola kvality zpracování materiálů; předmětem hodnocení je i estetická stránka a manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ISŠ Cheb – Houslařská škola

Ateliér Saldo, Luby

Houslařství Nalezenec

Výroba a opravy kytar Gubran