Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce roubenek a srubů
Platnost standardu: od 5.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technologickou dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se ve značení materiálu a kótování Praktické předvedení s ústním ověřením
b Číst výrobní dokumentaci a orientovat se v ní Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků roubenek a srubů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit druh, množství a kvalitu materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit, rozkreslit a orýsovat konstrukční prvky roubenek a srubů podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vlastnosti a chování dřeva jako stavebního materiálu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy ručního a strojního opracování, materiálové provedení a důležité parametry (geometrie) obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných materiálů Ústní ověření
b Zvolit a použít pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných materiálů Praktické předvedení
c Provést obrábění a opracování dřevěných materiálů, kvalitní řemeslné provedení spojů Praktické předvedení
d Dodržovat zásady BOZP a vyjmenovat nebezpečí a rizika při práci na dřevoobráběcích strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části dřevoobráběcích strojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Ústní ověření
b Připravit a nastavit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
c Obsluhovat jednotlivé dřevoobráběcí stroje, ruční stroje a ruční zařízení Praktické předvedení
d Provést údržbu strojů a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
e Ošetřit a uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých konstrukčních prvků roubenek a srubů spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků a používaných lepidel Písemné ověření
b Uvést druhy konstrukčních spojů pro spojování jednotlivých částí Ústní ověření
c Určit vhodné konstrukční spoje pro daný druh spojovaných částí a vyrobit předepsaný spoj Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba jednotlivých částí roubenek a srubů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat konstrukční části roubenek a srubů Písemné a ústní ověření
b Objasnit technologické postupy při výrobě jednotlivých částí roubenek a srubů Písemné a ústní ověření
c Zvolit tvar a vhodný druh dřeviny a řeziva pro výrobu jednotlivých částí roubenek a srubů Praktické předvedení
d Předvést zadané operace výroby a montáže jednotlivých částí roubenek a srubů při dodržení BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčíst z výkresové dokumentace druhy a rozměry otvorů Praktické předvedení
b Popsat postup a pořadí operací při vyřezávání otvorů Ústní a písemné ověření
c Určit vhodné druhy strojů, nástrojů a zařízení pro vyřezávání otvorů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyřezat a začistit stavební otvory při dodržení BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace stavebních prvků roubenek a srubů ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat důvody použití a parametry impregnací a ochranných nátěrů roubenek a srubů Písemné ověření
b Vyjmenovat nejpoužívanější druhy impregnačních látek a nátěrových hmot Ústní a písemné ověření
c Popsat způsob aplikace a aplikovat impregnační látky a nátěrové hmoty na stavební prvky při dodržení technologických postupů a BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků roubenek a srubů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v procesu výroby a skladování Ústní ověření
b Popsat zásady označování jednotlivých stavebních dílů a označit určené stavební díly Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat zásady manipulace, expedice, dopravy a skladování jednotlivých materiálů a stavebních prvků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh prací a technologického procesu do stavebního deníku Praktické předvedení
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě dřevostaveb Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při výrobě dřevostaveb Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při výrobě a montáži dřevostaveb Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102494).

Uchazeč se musí prokázat osvědčením pro obsluhu motorové pily.

Při ověřování kritérií by měl být kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– práce s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací

– volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného výrobku

– výroba zadaného konstrukčního spoje

– montáž zadaného konstrukčního prvku

– manipulace s materiálem

– obsluha, seřizování a běžná údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP a PO, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení těchto zásad, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OK Pyrus, s. r. o.

Mendelova univerzita v Brně