Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Šička oděvních výrobků
Platnost standardu: od 1.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání předvedených metod a postupů práce ke zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést technologický postup předvedené operace Praktické předvedení
b Zhotovit součást nebo vypracovat úsek dílu v technologické návaznosti operací Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Sešívání jednotlivých dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit jednotlivé díly a součásti oděvu (uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem) Praktické předvedení
b Používat ruční šití (zastehovat záložku, přišít knoflík apod.) Praktické předvedení
c Spojit díly a součásti šitím (začátek a konec šití uzašít, dodržovat šířku švové záložky) Praktické předvedení
d Vypracovat detaily a součásti (vypracovat kapsu, předšít součást do tvaru, ozdobně prošít apod.) Praktické předvedení
e Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obnitkovat okraje dílu Praktické předvedení
b Vyšít dírku na prádlovém dírkovacím stroji Praktické předvedení
c Zapošít záložku na zapošívacím stroji Praktické předvedení
d Přišít knoflík na knoflíkovacím stroji Praktické předvedení
e Vyšít uzávěrku na závorovacím stroji Praktické předvedení
f Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Tvarování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podlepit díly oděvu Praktické předvedení
b Zažehlit díl nebo součást oděvu podle všeobecně používaných pravidel Praktické předvedení
c Provést mezioperační rozžehlování a žehlení Praktické předvedení
d Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola kvality při zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu šití (posoudit, zda švy odpovídají požadavkům na kvalitu) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Provést kontrolu podlepování a žehlení (posoudit, zda díly odpovídají požadavkům na kvalitu) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Seřizování šicích strojů při zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda stroje (potřebné pro provedení dané operace) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zkontrolovat, zda parametry a seřízení strojů a zařízení (potřebné pro provedení dané operace) odpovídají zpracovávanému materiálu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu a prováděné operace Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést údržbu vybraného stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení s ústním ověřením
d Provést výměnu jehly a nití u jednojehlového šicího stroje, obnitkovacího stroje, dírkovacího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
e Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestavena v dílčí pracovní procesy (povedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti) – uchazeči je zadáno zhotovení některých částí oděvu (zadního dílu dámského nepodšitého saka a nakládané košilové kapsy). Následující operace budou uchazeči předvedeny a následně uchazečem zopakovány: obnitkovat okraje zadního dílu; podlepit náramenice, zákrční části, průramkové části a koncové záložky zadních dílů; sešít středový šev a odšít pasové záševky zadního dílu; rozžehlit středový šev a přežehlit záševky; zapošít záložku saka strojem; vypracovat nakládanou kapsu na přední díl košile (zopakovat jako soubor operací: předžehlit přinechanou podsádku a švové záložky dle šablony, podehnout a přišít podsádku v kraji strojem, vyznačit umístění dírky dle šablony, vyšít prádlovou dírku dle naznačení, podložit rožky kapsy přeloženou krajovkou, našít kapsu na díl prošitím v kraji, horní rožky zpevnit prošitím do trojúhelníčku); našít knoflík ručně.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Dále autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

Autorizovaná osoba ke zkoušce připraví dílenské šablony a oděvní materiál (vrchovou textilii, kapsový a výztužný materiál ve formě nastříhaných dílů a součástí, drobnou přípravu) pro prováděné operace.

 

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na vlastní provádění operce, tak na výsledek pracovní činnosti. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba se zaměřit na kvalitu vypracovaného dílce (vzhled, funkčnost prvků, dodržování šířek švových záložek, hladkost švu, přesnost tvaru součásti apod.), klást důraz na rozvržení pracovní plochy, úsporu pohybů a jednotlivých úkonů a dále je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů (zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování odborné kompetence Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě oděvů může uchazeč kritéria c) až e) této odborné kompetence splnit na vzorku jiného materiálu, tzn., že tato odborná kompetence nemusí být ověřována na zhotovovaném dílci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice