Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Tkadlec
Platnost standardu: od 1.8.2013 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 05.09.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování kvality tkanin a tkaných výrobků a jejich zařazování do kvalitativních tříd

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést nebo popsat obsluhu přiděleného klasifikačního stroje (rolování, navíjení) Praktické předvedení nebo ústní ověření
b Označit vady Praktické předvedení
c Odstranit odstranitelné vady Praktické předvedení
d Zařadit tkaninu do kvalitativních stupňů podle příslušného klasifikačního řádu Praktické předvedení
e Zaevidovat výsledky kontroly Praktické předvedení
f Navrhnout opravu nebo další postup Praktické předvedení
g Podat informaci k opatřením na odstranění nekvalitní produkce (tkadleně, seřizovači, mistrovi) a zkontrolovat splnění přijatých opatření Praktické předvedení
h Připravit podklady pro vyřízení reklamace Praktické předvedení
i Používat měřicí přístroje (metry, váhy atd.) včetně dodržování pravidel pro metrologii Praktické předvedení
j Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů Praktické předvedení
k Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti), přízí a nití (konstrukce, délková hmotnost, označování, druhy, parametry, vady), tkanin (druhy, konstrukce, parametry, vady), pravidel pro klasifikaci daných klasifikačním řádem pro klasifikovaný sortiment zboží, zásad péče o klasifikační stroj Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů pro tkaní různých druhů tkanin na strojích s listovkou nebo žakárem nebo hladkých včetně strojů pro přípravu a navádění osnov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít výrobní příkaz a seznámit se s ním Praktické předvedení
b Provést kontrolu strojů na pracovním úseku před započetím činnosti, prohlédnout a převzít pracovní úsek od pracovníka z předešlé směny, ověřit zásoby a připravit materiál, provést přípravné práce podle konkrétních technologických a výrobních předpisů Praktické předvedení
c Provádět pracovní úkony podle konkrétních technologických a výrobních předpisů na strojích pro přípravu a navádění osnov a tkaní různých druhů tkanin na základě upozornění signalizačního zařízení nebo zjištění při pochůzkách na svěřeném úseku (doplnit materiál, odstranit přetrhy, zjistit příčinu a odstranit zastavení stroje, provádět průběžnou kontrolu chodu strojů, kvality materiálu a zboží na strojích a předat informace o zjištěných odchylkách, provést ošetření osnovy za účelem předcházení přetrhům a závadám, které by mohly nepříznivě ovlivnit kvalitu) Praktické předvedení
d Vyměnit vál na výstupu nebo popsat jeho výměnu (označit zboží na válu, oddělit osnovu nebo utkaný dílec, vyměnit plný vál za prázdný) Praktické předvedení nebo ústní ověření
e Zaznamenat produkci za směnu Praktické předvedení
f Pečovat o strojní zařízení (provést čištění stroje pravidelně v průběhu a na konci směny, eventuálně provést nebo popsat podle konkrétního strojního zařízení mazání stroje) Praktické předvedení s ústním ověřením Praktické předvedení
g Vytřídit nevyužitý textilní materiál (nitě) pro další použití Praktické předvedení
h Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů Praktické předvedení
i Používat měřicí přístroje (metry, váhy atd.) včetně dodržování pravidel pro metrologii Praktické předvedení
j Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti), přízí a nití (konstrukce, délková hmotnost, označování, druhy, parametry, vady), tkanin (druhy, parametry, vady), konstrukce tkanin (dostava, vazby, kraje), principů tkaní (k čemu slouží osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, zařízení pro zanášení útku), šlichtovacích strojů, šlicht (složení, druhy, viskozita), účelu a principu šlichtování, technologických postupů šlichtování), snovacích strojů (principu válového a pásového snování, technologických postupů snování) Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=29&kod_sm1=29).

Uchazeči bude zadáno vyrobit tkaninu.

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu bude probíhat za běžného provozu při výrobě tkanin, při které s ohledem na charakter výroby jde o velké finanční hodnoty zpracovávaných materiálů a strojů a o kvalitu vyrobeného produktu. Aby se zamezilo finančním ztrátám, je žádoucí, aby uchazeč u každé prověřované odborné způsobilosti vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony, viz kritéria hodnocení, které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy simuluje, nebo některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené hodnoticím standardem a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu, vybrané úkony operací vykonává paralelně nebo ve spolupráci s řádnou obsluhou strojů a zařízení.

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné způsobilosti, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. jak si vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu textilní výroby. Vzhledem k charakteru výroby tkanin a k provozním podmínkám, ve kterých bude probíhat zkoušení, jsou dále nastíněny konkrétní postupy zkoušení pro každou odbornou způsobilost.

1. Posuzování kvality tkanin a tkaných výrobků a jejich zařazování do kvalitativních tříd: Vzhledem k charakteru výroby se předpokládá, že operace uvedené pod kritérii b) až h) bude uchazeč provádět buď pod dohledem provozního pracovníka, nebo tyto operace bude provádět na vzorcích a ve formulářích připravených pro vykonání zkoušky.

2. Obsluha strojů pro tkaní různých druhů tkanin na strojích s listovkou nebo žakárem nebo hladkých včetně strojů pro přípravu a navádění osnov: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a), b), c), d), f) a g) bude uchazeč provádět pod dohledem provozního pracovníka, kritéria a) a e) budou zaznamenána do formulářů připravených pro vykonání zkoušky.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou.

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, textilní závody, a. s., Broumov

NOVÁ MOSILANA, a. s., Brno

HYBLER TEXTIL, s. r. o., Semily

MILETA, a. s., Hořice

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu