Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci přípojných vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo aregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v druzích a upevnění nástaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v druzích nástaveb z hlediska upevnění a propojení s podvozkem nákladního automobilu a přípojných vozidel Písemné ověření
b Charakterizovat způsoby upevnění nástaveb k rámu dle doporučení výrobce vozidla Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v propojení elektrotechnických, elektronických, hydraulických a pneumatických systémů nástaveb s vozidlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst elektrotechnická, elektronická, hydraulická a pneumatická schémata včetně schémat kabeláže a potrubí dle technické dokumentace výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat propojení mechanických, elektrických, elektronických, hydraulických a pneumatických systémů nástavby a podvozku Písemné ověření
d Popsat systémy osvětlení, signalizace, ovládání přípojných vozidel a nástaveb včetně multiplexních sítí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci přípojných vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a konstrukci přípojných vozidel včetně připojovacích elementů Písemné ověření
b Popsat hlavní druhy náprav používaných na přípojných vozidlech Písemné ověření
c Orientovat se v brzdových systémech a systémech odpružení přípojných vozidel Písemné ověření
d Popsat způsoby propojení elektrických, hydraulických a pneumatických obvodů jízdní soupravy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelné údržby nadstaveb, návěsů a přívěsů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v systému údržby přípojných vozidel včetně základních typů nástaveb (interval údržby a kategorie provozu) Písemné ověření
b Vyhledat v technické dokumentaci rozsah příslušné servisní prohlídky určeného základního druhu nástaveb Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést autorizovanou osobou určené úkony servisní prohlídky přípojných vozidel a nástaveb (upevnění a mechanické spojení) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž a montáž nástavby z podvozku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby demontáže a montáže základních druhů nástaveb z vozidla včetně pravidel jejich uložení a propojení Písemné ověření
b Provést propojení elektrického, hydraulického a pneumatického obvodu nástavby Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika a oprava jednotlivých částí a systémů přípojných vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku systému a opravu jednotlivých prvků vnějšího osvětlení a signalizace přípojného vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku a opravu jednotlivých prvků brzdového systému přípojného vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku a opravu jednotlivých prvků systému odpružení a tlumení přípojného vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Předvést způsob opravy nosné části přípojného vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Provést opravu uložení nápravy přípojného vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola podvozku přípojného vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést sladění brzd jízdní soupravy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Proměřit geometrii rámu a náprav přípojného vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Zdravotní podmínky:

Onemocnění omezující získání profesní kvalifikace

Závažná endokrinní onemocnění

Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému

Nemoci cév a nervů horních končetin

Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus

Poruchy vidění

Závažná onemocnění páteře

Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze

Závrať jakékoliv etiologie

Duševní poruchy

Poruchy chování

Závažná psychosomatická onemocnění

Drogová závislost v anamnéze

Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

Závažná nervová onemocnění

Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující získání profesní kvalifikace

Raynaudův syndrom

Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin

Prognosticky závažné poruchy vidění

Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu

Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze

Záchvatovité a kolapsové stavy

Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C+E“ nebo „D+E“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle technické dokumentace výrobce

-plnění časových norem oprav dle technické dokumentace výrobce

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Obecně: Navazující kroky technologických postupů diagnostiky a oprav z různých kompetencí budou ověřovány v rámci jedné opravy.

Provádění pravidelné údržby nadstaveb, návěsů a přívěsů, kritérium b) - základní nástavbou je myšleno: valník, plošina nebo skříň.

Demontáž a montáž nástavby z podvozku, kritérium a) - základní nástavbou je myšleno: valník, plošina, skříň.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zábřeh

ContiTrade Services

ISŠA Brno