Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výrobní a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s normami a technickými tabulkami Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou zprávou a s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště před započetím montáže a volit strojní zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit bezpečné postupy při provádění montáže a demontáže a při obsluze strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít staveniště včetně udání výškových a orientačních bodů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží kovových stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající pracovní postup včetně technologických podmínek pro zadanou montáž či demontáž Ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postup a zdůvodnit jeho výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava a montáž kovových konstrukčních prvků do technologických celků dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat technologický postup, zvolit vhodné nářadí a měřidla, provést zaměření a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést předepsané spojení montovaných dílů případně sestav (svařované, šroubované, nýtované) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit stavební kovovou konstrukci z jednotlivých konstrukčních prvků dle zadání (provedení lepeného spoje mezi konstrukcí a základem) Praktické předvedení
d Zvolit a provést kontrolní měření (rozměrů, kolmosti, rovinnosti) a funkční zkoušku konstrukce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a osazování sloupů, stožárů, stropních nosníků, překladů, panelů a podobných součástí a celků z kovových materiálů (ocel, Al, Cu) včetně dílců pro opláštění budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a vysvětlit technologický postup montáže konkrétního prvku dle zadání Ústní ověření
b Zvolit potřebné nářadí, pomůcky a manipulační zařízení Praktické předvedení
c Provést montáž konkrétního prvku dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit a provést kontrolní měření a funkční zkoušku konstrukce Praktické předvedení
e Předvést a zdůvodnit postup odstranění zjevné geometrické vady konstrukce, zjištěné na místě montáže a zdůvodnit zvolený postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění protikorozní a protipožární ochrany montovaných celků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést protikorozní ochranu a vysvětlit technologický postup aplikace včetně zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu běžného poškození protikorozní ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit důvody a formy protipožární ochrany Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používaná při montáži kovových stavebních konstrukcí Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž včetně zásad BOZP Písemné a ústní ověření
c Zvolit a použít vhodné zvedací a manipulační zařízení dle zadání úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit nářadí a pracovní pomůcky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit strojní zařízení a manipulační prostředky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:

Poruchy vidění, závratě, duševní poruchy, poruchy chování, onemocnění oběhové soustavy, onemocnění ledvin, závažná onemocnění dýchacích cest a plic, závažná onemocnění pohybového systému znemožňující práci ve vynucené poloze a zátěž páteře a trupu.

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o způsobilosti ke svařování kovů (svářečský průkaz) – základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 050705 Z1 a vazačský průkaz.

 

Vzhledem k tomu, že hodnoticí standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, autorizovaná osoba rozpracuje hodnoticí standard do konkrétního zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení zejména následujících norem v platném znění:

ČSN 732601 – Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732603 - Provádění ocelových mostních konstrukcí

ČSN 732604 - Požadavky na údržbu a kontrolu ocelových konstrukcí

ČSN 730802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 730810 - Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

ČSN 050610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování a řezání kovů plamenem

ČSN 050630 – Bezpečnostní předpisy pro svařování a řezání kovů el. obloukem

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání (skupina oborů stavebnictví, strojírenství) + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavebně montážních prací nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavebně montážních prací nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

c)Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavebně montážních prací nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

d)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavebně montážních prací nebo ve funkci učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

•výcvikové pracoviště nebo staveniště umožňující realizaci zkoušek, vybavené potřebnými stroji a zařízeními vhodnými pro montážní práce vč. přísunu potřebné energie a nezbytným sociálním zázemím

•nezbytně nutná zvedací zařízení (kladkostroje, zvedáky)

•svářecí agregáty pro různé druhy svařování a řezání kovů (elektrický oblouk, plamen)

•montážní plošina

•fixační prvky pro uchycování montovaných dílců

•materiál, polotovary, spojovací součásti a další materiály související s hodnocenými činnostmi

•nářadí, měřidla a pracovní pomůcky pro montážní práce, nivelační přístroje, vybavení pro výškové práce

•technická dokumentace související s hodnocenými činnostmi (výkresy, normy, servisní příručky apod.)

•pomocný personál (v případě nutnosti)

 

Žadatel musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 14 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů podle technologických a organizačních podmínek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SOŠ a SOU stavební, Brno – Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

EMV, s. r. o., stavební firma