Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotograf architektury a krajiny
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve fotografických přístrojích, fotografickém příslušenství a záznamových médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit fotografické přístroje podle konstrukce a popsat jejich použití Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit rozdílnosti základních typů fotografických přístrojů a jejich funkcí Ústní ověření
c Předvést manipulaci s fotografickým přístrojem, popsat a vysvětlit jeho funkce Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní příslušenství fotografických přístrojů a jeho použití Písemné a ústní ověření
e Popsat druhy záznamových médií používaných pro ukládání fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného druhu fotografické techniky pro fotografii architektury a krajiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný fotografický přístroj, popsat jeho technické parametry Ústní ověření
b Vybrat vhodný druh fotografického objektivu a filtrů pro danou fotografickou situaci a zdůvodnit jejich použití Ústní ověření
c Popsat vhodné fotografické příslušenství a další vybavení pro různé práce v oblasti fotografie architektury a krajiny Ústní ověření
d Předvést manipulaci s fotografickým přístrojem a jeho příslušenstvím, vysvětlit základní operace s ním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného osvětlení a práce se světlem při fotografování v interiéru a exteriéru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat využití různých světelných situací a směrů přirozeného světla ve fotografii architektury a krajiny Písemné a ústní ověření
b Popsat využití umělého světla při fotografování interiéru Písemné a ústní ověření
c Objasnit problematiku teploty chromatičnosti světla a význam funkce nastavení bílé Písemné a ústní ověření
d Změřit a nastavit expozici, vysvětlit využití měření dopadajícího a odraženého světla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru architektury a krajiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejdůležitější kompoziční principy tvorby fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodné stanoviště a úhel pohledu pro záběr krajiny, exteriéru a interiéru architektury Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíly v použití základních objektivů, širokoúhlých objektivů, teleobjektivů a speciálních objektivů s ohledem na perspektivní zkreslení a hloubku ostrosti záběru Písemné a ústní ověření
d Předvést využití jednotlivých objektivů pro různé případy fotografie krajiny a architektury Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Fotografování architektury (exteriér a interiér)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zařízení a fotografický přístroj pro zhotovení snímku architektury Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit snímky exteriéru architektury s využitím formátu na šířku a na výšku Praktické předvedení
c Zhotovit snímky interiéru architektury s využitím formátu na šířku a na výšku - zvolit vhodný způsob osvětlení Praktické předvedení
d Předvést prezentaci snímku ve formě neupraveného digitálního záznamu včetně přístroje, kterým byl zhotoven a použitého příslušenství Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Fotografování krajiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zařízení a fotografický přístroj pro zhotovení snímku krajiny Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit světelnou situaci a využít přirozeného světla při snímku krajiny Praktické předvedení
c Zhotovit minimálně 3 různé snímky krajiny s využitím různé perspektivy Praktické předvedení
d Předvést prezentaci snímku ve formě neupraveného digitálního záznamu, včetně přístroje, kterým byl zhotoven a použitého příslušenství Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Úprava snímku s využitím grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje do počítače Praktické předvedení
b Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Písemné a ústní ověření
c Upravit hustotně a barevně fotografický obraz (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
d Provést jednoduché opravy obrazu pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
e Provést dodatečnou úpravu snímku pomocí funkce perspektiva Praktické předvedení
f Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava snímku pro další zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu snímku pro tisk Praktické předvedení
b Provést konečnou přípravu snímku pro zhotovení fotografie na digitálním minilabu Praktické předvedení
c Objasnit volbu barevného modelu RGB a CMYK pro jednotlivé druhy konečného zpracování fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovení kontrolního náhledu snímku na inkoustové, termosublimační nebo laserové tiskárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren, zvolit vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
b Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
c Nastavit funkce a připravit tiskárnu pro tisk obrazu Praktické předvedení
d Vytisknout kontrolní náhled snímku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Písemné a ústní ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat, uvést možnosti datových úložišť na internetu Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava digitálního obrazu pro export na web

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
b Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
c Popsat a provést odeslání reklamních snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv (ve vztahu k fotografii architektury a krajiny) Ústní ověření
b Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
c Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad, vysvětlit náležitosti kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu, vytvořit rozpočet pro konkrétní zakázku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Písemné ověření v průběhu zkoušky probíhá formou písemné práce, která obsahuje okruhy ze všech odborných kompetencí obsažených v této profesní kvalifikaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora fotografických živností

Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie

Matela Studio Photography & Visual Media

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s., Skalsko

Kráčmar foto

Společenstvo drobného podnikání

Střední odborné učiliště služeb Praha 9