Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Mechanizátor pro pěstební činnost
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.8.2020, pokud byl termín stanoven před 19.6.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování druhů dřevin, jejich plodů a semen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat jednotlivé druhy lesních dřevin běžně rostoucích v ČR včetně jejich plodů a semen Praktické předvedení
b Určit dobu květu a dobu sběru semen a plodů lesních dřevin Ústní ověření
c Zhodnotit plnost a zralost šišek a dále zralost semen a plodů listnatých dřevin Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení agendy související se sběrem reprodukčního materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní orientaci v právních předpisech o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Ústní ověření
b Uvést podmínky udělení licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu Ústní ověření
c Vysvětlit princip přenositelnosti reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR Ústní ověření
d Popsat administrativní proces předcházející sběru semen a plodů Písemné ověření
e Uvést doklady pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu a vyhotovit potvrzení o původu a průvodní list reprodukčního materiálu lesních dřevin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava na sběračské práce a péče o sebrané plody a semena

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odhad úrody semen a plodů vybraných lesních dřevin Praktické předvedení
b Vyjmenovat metody realizace sběru semen a plodů vybraných lesních dřevin Písemné ověření
c Předvést základní ošetření semen buků a dubů, dále plodů jedle, smrku a borovice před transportem k dalšímu zpracování Praktické předvedení
d Popsat metody krátkodobého skladování semen a plodů lesních dřevin před získáváním čistého osiva Písemné ověření
e Předvést získávání čistého osiva buku a dubu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výstup do korun stromů a jiné metody realizace sběru semen a plodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady dodržování pravidel BOZP Ústní ověření
b Popsat bezeškodnou trhačskou výstroj, její údržbu a kontrolu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést přípravu k bezeškodnému výstupu do koruny stromu trhačskou výstrojí Praktické předvedení
d Předvést bezeškodný výstup do koruny stromu trhačskou výstrojí a sběr semen nebo plodů lesních dřevin Praktické předvedení
e Popsat provedení sběru semen a plodů lesních dřevin sklepáváním do plachet Ústní ověření
f Popsat způsoby provedení sběru semen a plodů lesních dřevin z pokácených stromů Ústní ověření
g Popsat způsoby provedení sběru semen a plodů lesních dřevin v semenných sadech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=100968&kod_sm1=43)

 

Uchazeč musí předložit osvědčení pro práci ve výškách podle platné legislativy. Zkoušku je nutné absolvovat v lesním porostu, kde lze ověřit praktické dovednosti při výkonu zkoušky a poté v místnosti, kde budou ověřeny teoretické znalosti. Po ukončení zkoušky bude provedeno vyhodnocení obou částí.

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů a dodržování zásad bezpečnosti práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesy České republiky, s. p.

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.