Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit na předložené dokumentaci a modelu dechového nástroje podstatu konstrukce jako významného činitele zvukové kvality hudebních nástrojů a jako významnou součást designu výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické nákresy, výkresy a schémata, pracovat s normami a technickou dokumentací pro výrobu dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba materiálů pro výrobu dechových žesťových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat používané materiály pro výrobu dechových žesťových hudebních nástrojů Písemné ověření
b Vybrat vhodný materiál pro výrobu žesťového dechového hudebního nástroje z akustického a estetického hlediska Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Strojní obrábění kovových materiálů při výrobě hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat geometrii řezného nástroje Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro obrábění a spojování dílců kovových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a vysvětlit pracovní postupy při strojním opracování kovových materiálů a předvést řezání, hlazení, broušení, ruční soustružení, ohýbání, leštění Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet bezpečnost práce při práci na strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování a tvarování součástí žesťových dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby zadaného žesťového hudebního nástroje Písemné ověření
b Upravit polotovary žesťového hudebního nástroje na požadovaný tvar Praktické předvedení a ústní ověření
c Sesadit polotovary žesťového hudebního nástroje dle modelu Praktické předvedení a ústní ověření
d Sletovat díly žesťového hudebního nástroje cínovou pájkou Praktické předvedení a ústní ověření
e Vsadit strojivo do připraveného polotovaru žesťového hudebního nástroje a zaletovat Praktické předvedení a ústní ověření
f Očistit přebytečnou pájku na letovaných spojích Praktické předvedení a ústní ověření
g Dodržovat zásady BOZP při zhotovování a tvarování žesťových dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování součástí žesťových dechových hudebních nástrojů a jejich montáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zbrousit a vyleštit klapky Praktické předvedení a ústní ověření
b Sesadit jednotlivé připravené klapky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést konečnou montáž částí žesťového dechového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Povrchové a dekorativní úpravy žesťových dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používané povrchové úpravy žesťových dechových hudebních nástrojů Písemné ověření
b Popsat používané dekorativní úpravy (rytiny) žesťových dechových hudebních nástrojů Písemné ověření
c Popsat technologii a provést povrchové úpravy předloženého dílu žesťového dechového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výstupní kontrola dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby výstupní kontroly a kvality nástroje Písemné a ústní ověření
b Ověřit funkčnost předloženého hudebního nástroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Opravy žesťových dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést demontáž žesťového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést vyrovnání jednotlivých dílů žesťového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit a promazat strojivo, sesadit mechaniku žesťového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč ke zkoušce předloží nový, hotový, kompletní dechový hudební nástroj, který sestavil z částečně připravených komponentů, které nemůže samostatně ručně vyrobit. Hudební nástroj bude odpovídat rozdělení podle tónů nebo podle orchestru, např. trubka, tuba, heligon, lesní roh aj. Tento nástroj nebude uchazeč při zkoušce rozebírat. Autorizovaná osoba bude posuzovat kvalitu zpracování předloženého kompletního hudebního nástroje; při hodnocení hudebního nástroje bude provedena kontrola kvality zpracování materiálů a estetická stránka výrobku.

Uchazeč při zkoušce předvede své odborné kompetence (dílčí činnosti, které jsou stěžejní pro výrobu hudebního nástroje) na dílcích dechového hudebního nástroje, které mu budou předloženy, a na hudebním nástroji určeném k opravě provede opravu mechaniky. Při ověřování kritérií hodnocení odborných kompetencí by měl být kladen důraz na volbu vhodné technologie a materiálu, detailní a estetické zpracování jednotlivých částí hudebního nástroje, na manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

 

 

.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ISŠ-Houslařská škola Cheb

Jaroslav Jakeš - Výroba a opravy hudebních nástrojů

Denak/Amati a.s. Kraslice

Atelier Saldo, Luby