Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Kovotlačitel
Platnost standardu: od 29.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro ruční zhotovování kovotlačitelských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dokumentaci a číst technické výkresy podle platných norem dané kovotlačitelské práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zařadit předložené uměleckořemeslné předměty z kovů k příslušnému slohovému období, popsat příslušný umělecký sloh a historické souvislosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování kovotlačitelských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zvolený technologický postup a stanovit návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení příslušného výrobku Ústní ověření s písemnou přípravou
b Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracování technických podkladů pro zhotovení kovotlačitelského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický výkres podle předloženého vzoru Praktické předvedení
b Objasnit technologický postup a techniku zhotovení výrobku podle technického výkresu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční tvarování a zhotovování forem pro výrobu kovotlačitelských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit techniku a technologický postup provedení formy Ústní ověření
b Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zhotovit formu pro výrobu zadaného tlačeného předmětu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování tvarových tlaků pro pasířské výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit techniku a technologický postup zhotovení vybraného kovotlačitelského výrobku, např. svítidla, nádoby apod. Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat postup a technologii sestavování tlačených výrobků do požadovaných celků Ústní ověření
c Zhotovit zadaný předmět Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, používání a ošetřování strojních zařízení pro kovotlačitelskou práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a seřídit strojní zařízení pro kovotlačitelskou práci Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vytlačit zadaný předmět na strojním zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést údržbu a ošetření strojního zařízení po ukončení práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění rekonstrukce a zhotovování kopií tvarových tlaků stříbrnických výrobků liturgické povahy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat umělecký sloh předloženého předmětu (např. ostiáře, křestní soupravy, relikviáře, monstrance apod.) Ústní ověření
b Popsat rozsah poškození předmětu Ústní ověření
c Stanovit technologický postup rekonstrukce nebo zhotoveni kopie Ústní ověření
d Stanovit techniku a technologický postup provedení rekonstrukce nebo zhotoveni kopie Ústní ověření
e Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Provést rekonstrukci nebo zhotovit kopii tvarového tlaku stříbrnického výrobku liturgické povahy Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100991&kod_sm1=42).

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění výrobku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla