Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik
Platnost standardu: od 29.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat klasifikaci norem z oblasti projektování a provozu elektrických zařízení Ústní zdůvodnění
b Vysvětlit účel norem v oblasti elektromagnetické kompatibility (normy základní, kmenové a předmětové) Ústní zdůvodnění
c Popsat kritéria předpisů k posuzování bezpečnosti výrobku Ústní zdůvodnění
d Charakterizovat schematické značky prvků obvodu na předložených elektrotechnických výkresech a vysvětlit funkci součástek v elektrickém obvodu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Vybrat z katalogu součástky pro realizaci zadaného obvodu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konstrukce elektronických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit schéma a popsat vlastnosti nesymetrického a symetrického vedení, varianty propojování zařízení, přístup k volbě kabelů a k zapojování konektorů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Popsat vazby na přívodních vodičích, vliv parazitních kapacit a indukčností, přechodové odpory, termoelektrické napětí Ústní zdůvodnění
c Popsat možnosti stínění elektrického a magnetického pole Ústní zdůvodnění
d Navrhnout rozmístění řídicích a sdělovacích prvků na předním panelu přístroje pro optimální obsluhu zařízení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Vysvětlit funkci chladiče, způsobu odvodu tepla ze zařízení a dosažení teplotní stabilizace a navrhnout chladič pro zadané zařízení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit kritéria a), b) a c) jedno z kritérií d) nebo e).
4

Navrhování elektronických obvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účel a principy činnosti základních typů obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů) Ústní zdůvodnění
b Nakreslit zesilovač v zapojení SE, SB, SC, popsat jejich vlastnosti a použití. Charakterizovat zpětnou vazbu v zesilovačích Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Vysvětlit nastavení a stabilizaci pracovních bodů elektronických prvků zesilovače a mezistupňové vazby Ústní zdůvodnění
d Nakreslit oscilátor RC, zapojení, vlastnosti, aktivní prvky, zpětnovazební obvody, určení kmitočtu, podmínky kmitů, určení amplitudy Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Nakreslit usměrňovač a stabilizátor stejnosměrného napětí a proudu, popsat druhy zapojení, vlastnosti, základní parametry Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
f Popsat vybrané základní elektronické prvky a princip jejich funkce (NPN tranzistor, PNP tranzistor, dioda, IGBP tranzistor, triak, tyristor atd.) Ústní zdůvodnění
Je třeba splnit kritéria a), c) a f) a jedno z kritérií b), d) nebo e).
4

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit napětí, proud, výkon, elektromagnetické pole, frekvenci, fázový rozdíl pomocí analogového a číslicového přístroje Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Změřit odpor, kapacitu, indukčnost, vzájemné vazby, činitele jakosti, rezonanci, imitanci analogovým a číslicovým přístrojem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Změřit charakteristiky předložených polovodičových součástek Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Vyhodnotit provedené měření, zvážit možnosti poškození obvodu/součástky měřením Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit kritéria c) a d) a jedno z kritérií a) nebo b).
4

Testování elektrických nebo elektronických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Otestovat desky plošných spojů na testovacím zařízení a posoudit na základě testu dodržení technologie povrchové montáže součástek Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Navrhnout postup měření a změřit voltampérové charakteristiky polovodičů, aktivních či pasivních součástek a materiálů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Otestovat přístrojové kabely a spotřebu testovaného přístroje Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit dvě z kritérií, a to a) a c) nebo b) a c).
4

Analyzování vnějších vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat změny fyzikálních vlastností kovů a plastů v závislosti na teplotě, tlaku, vlhkosti Ústní zdůvodnění
b Vyjmenovat chyby, ke kterým může dojít při vytváření nerozebíratelných spojů (lepení, pájení) Ústní zdůvodnění
c Popsat vliv technologie výroby a tepelného / mechanického zpracování na elektrické a magnetické vlastnosti kovů a vybrat z katalogu vhodný materiál z hlediska předpokládaného užití Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Vyhodnotit výsledky měření mechanických vlastností vybraných materiálů (tvrdost, pevnost, houževnatost, únava, tečení materiálu) z hlediska předpokládaného užití Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit kritéria a), b) a jedno z kritérií c) nebo d).
4

Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska spotřeby energií v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na spotřebu elektrického/elektronického zařízení v pracovních a pohotovostních režimech Ústní zdůvodnění
b Popsat požadavky harmonizovaných norem na spotřebu vybraného elektrického/elektronického zařízení, zvyšování efektivity a způsoby jejich kontroly Ústní zdůvodnění
c Porovnat výsledky z měření spotřeby vybraného zařízení s požadavky relevantního předpisu a posoudit možnost snížení spotřeby Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska použitých materiálů v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Ústní zdůvodnění
b Vysvětlit důvody omezování olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletheru (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních Ústní zdůvodnění
c Posoudit z dokumentace k navrhovanému zařízení možnost náhrady nebezpečných látek látkami méně nebezpečnými Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat data z měření (základní elektrické veličiny) Praktické předvedení
b Zaznamenat průběh zkoušek a pokusů Praktické předvedení
c Zpracovat protokol o měření se všemi jeho náležitostmi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování dokumentace k realizaci laboratorního vzoru, funkčního vzoru a prototypu podle předložených podkladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadaných kritérií zpracovat strukturu dokumentace k realizaci laboratorního vzoru zařízení a podrobně vybranou část dokumentace Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Podle zadaných kritérií zpracovat strukturu dokumentace k realizaci funkčního vzoru zařízení a podrobně vybranou část dokumentace Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Podle zadaných kritérií zpracovat strukturu dokumentace k realizaci prototypu zařízení a podrobně vybranou část dokumentace Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit jedno z kritérií.
4

Dodržování bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení bez napětí Praktické předvedení
b Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení pod napětím Praktické předvedení
c Demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

B-support, s. r. o.