Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Železobetonář , Betonář
Platnost standardu: od 6.3.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy, zejména výkresy tvaru železobetonových konstrukcí Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou zprávou a technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Uvést předpisy a normy pro betonové konstrukce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci výztuže Ústní ověření nad technickým výkresem
b Uložit připravenou výztuž do formy nebo do bednění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup betonáže Ústní ověření
b Popsat způsoby výroby a dopravy betonové směsi Ústní ověření
c Zajistit bezpečnost práce při betonáži Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Uložit a zhutnit betonovou směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Betonování monolitických konstrukcí ze železobetonu, předpjatého betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup betonáže Ústní ověření
b Popsat způsoby výroby a dopravy betonové směsi Ústní ověření
c Zajistit bezpečnost práce při betonáži Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Uložit a zhutnit betonovou směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Popsat vady vzniklé nedodržením technologických postupů betonáže monolitických konstrukcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování prefabrikovaných železobetonových konstrukcí a dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup montáže Ústní ověření
b Zajistit bezpečnost práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připravit úložnou spáru pro vytvoření styku prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Uložit prvek a upravit styk Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení betonové vozovky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit navržené řešení z dokumentace a stanovit postup betonáže Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Uložit a zhutnit betonovou směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Upravit povrch zhotovované vozovky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria podle zadání.
3

Provádění potěrů podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit navržené řešení z dokumentace a stanovit postup práce Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Upravit povrch před zhotovením potěru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit potěr Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria podle zadání.
3

Opravy poškozených betonových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup práce Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Provádět sanační omítky, potěry a nátěry podle určené technologie Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat užívané technologie sanace betonových konstrukcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria podle zadání.
3

Zesilování konstrukcí z betonu, železového a předpjatého betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup práce Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Upravit povrch zesilované konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vytvořit zesilující, krycí a případně pohledové vrstvy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria podle zadání.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro betonářské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro betonářské práce Ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria podle zadání.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce. Při posuzování kvality se doporučuje využít tato kritéria:

- Dodržení požadavků projektu.

- Schopnost pracovat se strojním zařízením.

- Dodržování BOZP.

- Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha, SUDOP Brno, Statikum Brno, ISA Consult Karviná