Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Asanační pracovník
Platnost standardu: od 13.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v bionomii a rozmnožování škodlivých a epidemiologicky významných členovců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat na základě vzorku základní druhy epidemiologicky významných a škodlivých členovců Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit bionomii, rozmnožování a vývoj epidemiologicky významných členovců Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit bionomii, rozmnožování a vývoj členovců, škodících na poživatinách a textilních materiálech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v bionomii a rozmnožování škodlivých a epidemiologicky významných obratlovců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit významné druhy synantropních hlodavců, jejich charakteristické tělesné znaky Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob života a chování jednotlivých druhů synantropních hlodavců Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit metody monitorování výskytu hlodavců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hubení a potlačování výskytu synantropních členovců bez použití biocidních a pesticidních přípravků klasifikovaných jako toxické a vysoce toxické

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést chemické látky a přípravky používané pro hubení členovců (rozdělení přípravků podle mechanizmu účinku i podle chemické skladby, formulací a aplikačních forem a jejich stručná charakteristika) Písemné a ústní ověření
b Posoudit faktory ovlivňující úspěch při potlačování členovců (rezistence, reziduální účinek, koncentrace) Písemné a ústní ověření
c Vyložit principy vzniku rezistence a metody, jak se jí bránit Písemné a ústní ověření
d Uvést hlavní přípravky použitelné proti jednotlivým druhům členovců či proti skupinám členovců Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci přípravků proti různým druhům členovců Písemné a ústní ověření
f Vyložit základní pravidla bezpečnosti práce s biocidy či pesticidy, první pomoc při zasažení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hubení a potlačování výskytu synantropních hlodavců a dalších obratlovců bez použití biocidních a pesticidních přípravků klasifikovaných jako toxické či vysoce toxické

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy a provedení mechanické deratizace, jednorázové deratizace a průběžné deratizace Písemné a ústní ověření
b Popsat chemické látky a přípravky používané pro hubení hlodavců (rozdělení přípravků, mechanizmus účinku jednotlivých typů) Písemné a ústní ověření
c Popsat antikoagulanty a formulace nástrah Písemné a ústní ověření
d Vyložit pracovní postupy při hubení hlodavců (prohlídka objektu, označení objektů, aplikace přípravků) Ústní ověření a praktické předvedení
e Popsat způsob vyhodnocení účinnosti deratizace Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit zásady bezpečnosti práce a první pomoci při otravách biocidy či pesticidy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení stavebních konstrukcí a dřeva před škodlivými biotickými činiteli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat na základě vzorků druhy členovců škodících na dřevu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsob života základních druhů členovců škodících na dřevu a životní projevy dřevomorky Písemné a ústní ověření
c Popsat metody boje s dřevokazným hmyzem, plísněmi a houbami, především dřevomorkou Písemné a ústní ověření
d Uvést přípravky proti dřevokaznému hmyzu, přípravky proti plísním a dřevomorce a popsat postup při aplikaci těchto přípravků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení budov před ptactvem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné zásady a možnosti omezování výskytu holubů ve městech Písemné a ústní ověření
b Popsat postup při vyklízení půd od trusu a kadaverů holubů včetně dezinsekce Písemné a ústní ověření
c Popsat způsoby ochrany částí budov či celých budov před usedáním ptáků a před škodami působenými ptáky (zasíťování, lepení bodců, elektrické zábrany, gely) Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit, kdo a jak může provádět regulační zásahy proti holubům Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ničení plevelných, zplanělých či náletových rostlin na pozemcích nezemědělského charakteru mechanicky či chemickými přípravky bez použití přípravků klasifikovaných jako toxické či vysoce toxické

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat chemické přípravky na ničení plevelných rostlin a jejich účinky na rostliny Písemné a ústní ověření
b Popsat postup při likvidaci plevelných, zplanělých či náletových rostlin na pozemku nezemědělského charakteru při splnění podmínky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, stanovenou zákonem o rostlinolékařské péči v platném znění Písemné a ústní ověření
c Popsat možnosti při likvidaci nepůvodních rostlinných druhů jako je bolševník či křídlatka Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v zákonech, nařízeních a metodikách, které se vztahují k potlačování škůdců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost ustanovení zákonů, nařízení a norem, které podmiňují řádné vykonávání práce asanačního pracovníka Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro písemné ověřování formu testu, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Otázky z ústního ověřování zadává ústně zkoušející autorizovaná osoba s přihlédnutím k výsledku písemného testu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení DDD, Novotného lávka 5, Praha

DDD servis, s. r. o., Libušská 104/313, Praha