Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Platnost standardu: od 25.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v postupech a prostředcích k zajištění bezpečnosti práce a protipožární ochrany v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka nutné pro práci hutníka neželezných kovů Písemné ověření s ústní obhajobou
b Popsat integrovaný záchranný systém Ústní ověření
c Poskytování první pomoci v prostorech zpracování hutní výroby Písemné ověření s praktickým předvedením
d Vyjmenovat a dodržovat bezpečnostní pravidla při pohybu pracovníků na pracovišti při zpracování hutní výroby neželezných kovů Ústní a praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve vstupních hutnických materiálech a jejich vlastnostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělení vstupních materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat fyzikálních a chemických vlastností vstupních materiálů a možností jejich vzájemného působení Písemné ověření s praktickým předvedením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Třídění vstupních materiálů a způsob jejich zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat třídění vstupních materiálů, vyjmenovat podmínky jejich skladování vzhledem k možnosti jejich vzájemných reakcí Ústní a písemné ověření
b Předvést a popsat způsoby zpracování (drcení, mechanické úpravy vsázky, hutní forma) Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha tavících zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy tavicích zařízení v hutích neželezných kovů Ústní ověření
b Popsat šachetní pec, krátkou bubnovou pec (KBP), plazmovou pec, anglickou pec, kelímkovou pec Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha manipulačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat standardní manipulační zařízení Ústní ověření
b Popsat použití manipulačního zařízení Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha analyzátorů pro stanovení chemických rozborů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odběr vzorků, odeslání Praktické předvedení
b Roztřídění a úprava vzorků Praktické předvedení s písemným ověřením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava a řízení metalurgických procesů tavení neželezných kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat zařízení pro zakládání vsázky do tavicí pece Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Obsluhovat tavící pece, kontrolovat kvalitu taveniny a strusky, posuzovat stav zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provádět potřebné úpravy v závislosti na vyhodnocení konkrétní situace při tavení neželezných kovů Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Připravit taveninu pro odlévání Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Připravit licí pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Spolupracovat při údržbě a opravách technického a technologického zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
g Popsat vedení evidence realizovaných taveb včetně evidence o stavu zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
h Popsat způsob úpravy a zpracování strusky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení procesů lití neželezných kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat a řídit proces lití neželezných kovů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provádět korekci neshodných projevů při řízení a ovládání procesu lití Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Připravit pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh, připravovat a provádět odběr vzorků Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek neželezných kovů v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiálové zkoušky prováděné u tavících pecí Ústní ověření
b Provést odběr zkoušek (vzorků) a jejich odeslání Praktické předvedení
c Vysvětlit tepelné zpracování hutních polotovarů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100189&kod_sm1=36).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

SAFINA, a. s. Jesenice

Aluhut, a. s