Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Zedník , Montér zdících systémů
Platnost standardu: od 6.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Číst prováděcí stavební výkresy (dle ČSN 01 3420) Ústní ověření nad technickým výkresem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup prací pro dva běžně užívané druhy zdicích materiálů, odůvodnit výběr Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vysvětlit postup prací pro dva běžně užívané druhy zdicích materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, příček, kleneb a komínů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zdění svislých konstrukcí a návrh odůvodnit (dle ČSN 73 2310) Ústní nebo písemné ověření
b Navrhnout pracovní postup zdění kleneb a návrh odůvodnit (dle ČSN 73 2310) Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Ústní nebo písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup vytyčení konstrukčních prvků podle výkresové dokumentace Ústní nebo písemné ověření
b Vytyčit jednoduchou stavební konstrukci Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty spotřeby materiálu pro zdění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě Praktické a písemné ověření s výpočtem
b Vypočítat a nacenit spotřebu materiálů pro zdění Praktické a písemné ověření s výpočtem
c Odhadnout počet pracovníků pro úkol Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Ústní nebo písemné ověření
b Připravit maltu nebo čerstvý beton ze suchých směsí (dle ČSN 72 2430) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 72 2430.
2

Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup pracovního úkolu podle zadání Ústní nebo písemné ověření
b Provést přípravné práce pro zdění – výškové a polohové vytyčení konstrukce, organizovat pracoviště (připravit materiál, nářadí a pracovní pomůcky) Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zdít konstrukci podle zadání (dle ČSN 73 2310) Praktické předvedení
d Osadit a zazdít zárubeň Praktické předvedení
e Popsat druhy lešení, BOZ při práci na lešení, dopravu materiálů a pracovníků na lešení Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění svislých konstrukcí z betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit prostor pro betonáž Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Dopravit a uložit beton do prostoru pro betonáž Praktické předvedení
c Zhutnit beton a upravit povrch Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN P ENV 13670-1.
3

Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy výztuže trámu, překladu, věnce Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Dělit výztuž na předepsané délky Praktické předvedení
c Vázat výztuž Praktické předvedení
d Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce Praktické předvedení
b Zhotovit vodící pásy z betonu nebo osadit vodící latě Praktické předvedení
c Dopravit a uložit beton Praktické předvedení
d Zhutnit beton a upravit povrch Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zdění komínů jednovrstvých

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zdění jednovrstvého komína podle zadání, včetně cihelných vazeb a druhu materiálů Ústní nebo písemné ověření
b Založit komínové zdivo podle prováděcího výkresu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zdít komínové zdivo z plných cihel (dle ČSN 73 2310 a ČSN 73 4210) Praktické předvedení
d Omítnout vnitřní povrch komínového průduchu Praktické předvedení
e Omítnout vnější plášť komínového tělesa Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž (stavba) komínů vícevrstvých

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup montáže (stavby) vícevrstvého volně stojícího komína podle zadání včetně druhu materiálů Ústní nebo písemné ověření
b Založit komínové zdivo podle prováděcího výkresu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Montovat (stavět) vícevrstvý komín (dle ČSN 73 4210) Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup osazování prefabrikátů rovného nadpraží okenního otvoru v nosné zdi Ústní nebo písemné ověření
b Osadit prefabrikáty rovného nadpraží podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha strojních zařízení pro zednické práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení používané při zednických pracích Ústní nebo písemné ověření
b Obsluhovat, ošetřovat a udržovat stroje a zařízení pro zednické práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=143&kod_sm1=41).

Hodnoticí standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné profesní nebo profesní kvalifikace. Hodnoticí standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jednotlivých odborných způsobilostí.

 

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup, na jehož konci je výsledek – hotové dílo).

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem v platném znění:

01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění – Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění – Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti – Část 1: Základní ustanovení

ČSN ISO 1803 (73 0201) Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů – Zásady a názvosloví

ČSN ISO 7078 Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování – slovník a vysvětlivky

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné

ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

ČSN 73 3713 Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů

EN 12391-1 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky

ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení

EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení.

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Kritéria kvality pro odbornou způsobilost Provádění svislých konstrukcí z betonu, Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě a Zdění komínů jednovrstvých:

a. odchylka lícovaného povrchu (rovinnosti) zdiva určeného k omítání kontrolovaná příměrnou latí délky 2000 mm: +/- 10 mm.

b. odchylka lícovaného povrchu (rovinnosti) omítek kontrolovaná příměrnou latí délky 2000 mm omítka hrubá venkovní: +/- 5 mm, hrubá omítka: +/- 5 mm, hladká omítka: +/- 2,5 mm.

Kritéria kvality pro odbornou způsobilost Zdění komínů jednovrstvých, kritérium c) Zdít komínové zdivo z plných cihel (dle ČSN 73 2310 a ČSN 73 4210):

i. odchylka vodorovné spáry na deseti metrech: +/- 20 mm

ii. odchylka svislosti zdiva na výšku jednoho podlaží: 10 mm

iii. odchylka v tloušťce zdiva a rozměrech otvorů: +/- 10 mm

iv. odchylka lícovaného povrchu (rovinnosti) zdiva určeného k omítání kontrolovaná příměrnou latí délky 2000 mm: +/- 10 mm

Kritéria kvality pro odbornou způsobilost Obsluha strojních zařízení pro zednické práce:

c. odchylka rovinnosti povrchu betonové mazaniny (cementového potěru) kontrolovaná příměrnou latí délky 2000 mm: +/- 3 mm

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

METROSTAV, a. s.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví