Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Železobetonář , Železář
Platnost standardu: od 13.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy, zejména výkresy výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou zprávou a technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Uvést předpisy a normy pro železobetonové konstrukce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování, sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci výztuže Ústní ověření nad technickým výkresem
b Provést dělení výztužných sítí, prutů a ohýbání výztužných prutů Praktické předvedení
c Provést sestavení a spojení výztuže v projektu předepsaným způsobem Praktické předvedení
d Uložit výztuž do formy nebo do bednění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Svařování výztuže nebo výztužných dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup montáže výztužných dílů Ústní ověření
b Připravit komponenty pro sestavení výztužných dílů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zajistit bezpečnost práce při svařování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Svařit jednotlivé pruty případně předem připravené díly Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup montáže dodatečné výztuže v souladu s projektovou dokumentací a předepsanými technologickými postupy Ústní ověření
b Stanovit postup montáže výztužných prvků Ústní ověření
c Předepsaným způsobem ukotvit ztužující prvky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria podle zadání.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro dělení, ohýbání a svařování výztuže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními v železářských dílnách a na staveništi Ústní ověření
b Stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o svařování kovů (svářečský průkaz) ‒ základní zkouška ‒ odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce. Při posuzování kvality se doporučuje využít tato kritéria:

- Dodržení požadavků projektu.

- Schopnost pracovat se strojním zařízením.

- Dodržování BOZP.

- Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha, SUDOP Brno, Statikum Brno, ISA Consult Karviná