Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Zušlechťovač kovů
Platnost standardu: od 6.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Rozlišit materiály, které budou smaltovány a materiály pro smaltové suspenze, respektovat při zpracování jejich technologické, chemické a mechanické vlastnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést kovové materiály vhodné pro povrchové ochrany smaltováním Ústní a písemné ověření
b Uvést materiály používané pro přípravu smaltovacích směsí, účel a jejich vlastnosti Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prokázat znalost způsobů antikorozní ochrany materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady a pravidla protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k tvaru a geometrii dílu Ústní a písemné ověření
b Uvést zásady a pravidla protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k technologii povrchové úpravy Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Popsat technologický postup povrchové úpravy kovů smaltováním a jeho jednotlivých operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sled technologických operací a jejich účel při povrchové úpravě smaltováním Ústní a písemné ověření
b Popsat postup pro odstranění okují – vstupní tryskání materiálu Ústní a písemné ověření
c Popsat postup procesu odmašťování polotovaru a sledované parametry procesu Ústní a písemné ověření
d Popsat postup procesu nanášení smaltové suspenze, používané zařízení, hodnocené parametry procesu dle technologické dokumentace Ústní a písemné ověření
e Popsat postup konečné úpravy smaltu ve vypalovací peci, sledované parametry dle technologické dokumentace Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro povrchové úpravy smaltováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách, hodnotit požadavky na přípravu a čistotu povrchu pro povrchovou úpravu Ústní a písemné ověření
b Číst výrobní dokumentaci, technologické předpisy a postupy. Vyčíst z nich sled a návaznost jednotlivých technologických operací, postupy pro dávkování surovin, vstupní zpracovávání surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat se servisními příručkami pro obsluhu a popsat údržbu technologického zařízení pro smaltování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava povrchů součástí před povrchovými úpravami - opalování, odrezování, odmašťování, tryskání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby, účel a cíle předúpravy povrchu pro následnou povrchovou úpravu povrchu Ústní a písemné ověření
b Vyhodnotit účinnost odmašťovacích látek v lázni. Popsat postup a namíchat odmašťovací lázně pro předepsaný rozsah koncentrace v souladu s předepsanou technologickou dokumentací a typu odmašťovací látky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnocení připraveného povrchu k provedení povrchové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s polotovarem nebo výrobkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní způsoby manipulace s materiálem, zásady pro uchycení, ustavení Ústní a písemné ověření
b Popsat druhy závěsných prostředků, přípravků a pomůcky pro manipulaci Ústní a písemné ověření
c Zvolit vázací a manipulační prostředky pro stanovený díl, provést úvaz a jeho zavěšení k manipulačnímu prostředku. Ustavit polotovar k provedení povrchové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava suspenzí pro smaltování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup přípravy suspenze pro smaltování, dávkování komponent dle dokumentace Ústní a písemné ověření
b Vyhodnotit jakost připravené suspenze Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha, seřizování, ošetřování a údržba zařízení pro smaltování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlídané parametry nastavení linky dle technologické dokumentace Ústní a písemné ověření
b Popsat a předvést nastavení nástřikového zařízení pro nanášení smaltové suspenze na povrch dílu. Provést nastavení linky měřením tloušťky mokrého nánosu smaltu v souladu s předepsanou technologickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést nastavení režimu vypalování smaltu na pecním regulátoru, vycházející z technologické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola výsledků smaltování (tloušťky nanesené vrstvy, jakosti povrchu)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit povrch k provedení povrchové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby měření a typy měřicích přístrojů pro měření tloušťky smaltových povlaků Ústní a písemné ověření
c Proměřit tloušťku povrchové ochrany příslušným měřidlem, přístrojem. Vyhodnotit tloušťku povrchové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=118&kod_sm1=37).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VÍTKOVICE, a. s.

VÍTKOVICE GEARWORKS, a. s.

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s.

Žďas, a. s.

Šmeral Brno, a. s.