Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technik jakosti ve strojírenství
Platnost standardu: Od 6.2.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve výkresové dokumentaci výrobků, v normách jakosti, kvality ve strojírenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výběrech norem jakosti a kvality Praktické předvedení a ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola kompletnosti a funkčnosti strojírenských výrobků dle dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat stanoviska k jednotlivým fázím výroby z hlediska kompletnosti a funkčnosti výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Označit výrobky třídou a jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování materiálových vad kovových a nekovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit materiálové vady a jejich možný dopad na kvalitu výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout metodu pro odstranění zjištěných vad materiálu a návrh opatření pro zamezení jejich vzniku u výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole rozměrů výrobku a jeho částí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit měřicí metodu pro měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch výrobku a jeho částí Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit a kontrolovat rozměr výrobku a jeho částí měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
d Měřit a kontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu prvků výrobku měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
e Měřit a kontrolovat jakost povrchu výrobku komparačními měřidly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím profilprojektorů, mikroskopů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřicí přístroje pro měření a kontrolu délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemnou polohu prvků výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést práci s měřicími přístroji, projektory, mikroskopy a podobnými přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat a vyhodnotit výsledky zjištění Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a kontrola výsledků tepelného zpracování pomocí přístrojů na měření tvrdosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Měřit výsledky tepelného zpracování pomocí přístrojů na měření tvrdosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Kontrolovat výsledky tepelného zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat a vyhodnotit výsledky kontroly výsledků tepelného zpracování Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění nedestruktivních zkoušek materiálů, svárů a součástí prozařováním, ultrazvukem, magnetickou metodou a kapilární metodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit metodu pro provedení nedestruktivní zkoušky materiálů, svárů a součástí Ústní a písemné ověření
b Provést nedestruktivní zkoušku materiálů, svárů a součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat a vyhodnotit výsledky materiálů, svárů a součástí Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhotovování záznamů a vystavování osvědčení o výsledcích kontrol strojírenských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit záznam o výsledcích kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných závad a jejich příčin Praktické ověření a ústní ověření
c Zpracovat protokol z vstupní, mezioperační a výstupní kontroly Ústní a písemné ověření
d Zpracovat návrh plánu na provádění preventivních kontrol zaměřených na zjištění příčin opakujících se nedostatků Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101999&kod_sm1=37).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

MOVO, s. r. o.

ŠKODA INVESTMENT, a. s.