Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technik jakosti ve strojírenství
Platnost standardu: Od 6.2.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách jakosti a kvality ve strojírenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v normách jakosti a kvality Ústní a písemní ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zavádění systému řízení jakosti a kvality do výrobního procesu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody zavádění systémů řízení jakosti do výroby Ústní a písemní ověření
b Popsat metody vyhodnocování jakosti a kvality výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů Ústní a písemní ověření
c Vyjmenovat zkratky a charakterizovat pojmy používaných v procesech řízení jakosti a kvality Ústní a písemní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat metody zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat plán řízení jakosti nových výrobků za podmínky dodržení požadavků na jakost a kvalitu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit matice odpovědnosti při výrobě nového produktu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat metody vyhodnocování jakosti a kvality výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování postupů hodnocení a třídění jakosti a přejímacích podmínek ve strojírenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postupy dosahování požadované úrovně jakosti Ústní a písemní ověření
b Zpracovat prognózy a programy zvyšování jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovovat způsoby kontroly jakosti a technických zkoušek Ústní a písemní ověření
d Označit výrobky třídou a jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dohled nad prováděním revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení z hlediska předepsané jakosti a kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zpracovávání a zajišťování tvorby technických norem a normativů a jejich uspořádání do sborníků Ústní a písemní ověření
b Popsat provádění revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení podle stanovených technických předpisů, norem a bezpečnostních předpisů Ústní a písemní ověření
c Vystavit revizní zprávu a protokol, vedení předepsané dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technicko-ekonomický rozbor jakosti ve strojírenské výrobě Ústní a písemní ověření
b Vyhodnotit ekonomické ztráty v případě nekvality Ústní a písemní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zjišťování příčin snížené kvality strojírenských výrobků a návrhy opatření k dosažení předepsané jakosti a kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody zjišťování příčin snížené kvality, identifikace chyb a výskytu vad Ústní a písemní ověření
b Analyzovat a vyhodnotit výsledky zjištění Ústní a písemní ověření
c Navrhovat nápravní opatření k dosažení žádoucí kvality Ústní a písemní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsob hodnocení a třídění jakosti vstupů do procesů výroby Ústní a písemní ověření
b Stanovit způsob hodnocení a třídění jakosti v průběhu procesů výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit způsob hodnocení a třídění jakosti výstupů z procesů výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101999&kod_sm1=37).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

MOVO, s. r. o.

ŠKODA INVESTMENT, a. s.