Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Koksař
Platnost standardu: od 1.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při výrobě koksu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro koksovací proces, přípravu uhelné vsázky, expedici koksu Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při koksování Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Číst metalurgické postupy procesu koksování Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v koksárenském provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) na koksovně Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vyjmenovat bezpečnostní rizika při práci na koksovně Ústní ověření
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla platná pro práci na ochoze baterií a pro práci v plynovém zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek v procesu koksování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zkoušky prováděné na bateriích (MICUM – zkouška pevnosti a otěrnosti koksu) Ústní ověření
b Provádět mechanické a fyzikálně-chemické zkoušky vzorků Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava vstupů pro koksárenské procesy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možné vady vstupů Ústní ověření
b Kontrolovat kvalitu vstupů, definovat vady Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Obsluhovat manipulační mechanizmy, plnicí vůz, vodicí vůz, výtlačný stroj Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba koksárenských baterií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spolupracovat při seřizování topných armatur Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Spolupracovat při regulaci teplot a tahu v otopném systému baterie Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vést evidenci o průběhu koksování a stavu zařízení Praktické předvedení
d Spolupracovat při údržbě zdiva baterií Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení v provozu koksování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat a popsat funkci strojů a zařízení používaných v procesu koksování Praktické předvedení s ústní obhajobou v provozním prostředí
b Určit části jednotlivých zařízení a strojů na koksovně a uvést jejich základní vlastnosti Ústní ověření
c Obsluhovat zařízení koksových baterií Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Obsluhovat zařízení uhelné vsázky Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Obsluhovat zařízení dopravy uhelné vsázky a koksu Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Obsluhovat zařízení expedice včetně nakládky výrobků koksovny Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100236&kod_sm1=36).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Arcelor Mittal, a. s.

TŽ, a. s.

OKK, a. s.