Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Koksař
Platnost standardu: od 1.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při zpracování koksárenského plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování koksárenského plynu Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při zpracování koksárenského plynu Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Vysvětlit technologické postupy procesů čištění koksárenského plynu Ústní ověření
d Charakterizovat vlastnosti koksárenského plynu Ústní ověření
e Popsat druhy produktů koksochemie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v koksárenském provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) na chemické části koksovny Písemné ověření s ústní obhajobou
b Vyjmenovat bezpečnostní rizika při práci na koksovně Ústní ověření
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla v chemickém provoze a při práci s plynem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek v chemické části koksovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat chemické zkoušky při zpracování koksového plynu Ústní ověření
b Provádění mechanických odběrů vzorku plynů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava výstupů z chemické části koksovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu zařízení pro biologické čištění odpadních vod Ústní ověření
b Expedice včetně nakládky např. benzolu, surového dehtu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Obsluhovat manipulační mechanizmy pro procesy čištění plynů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení v chemické části koksovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat a popsat funkce strojů a zařízení používaných v koksochemickém provoze Praktické předvedení s ústní obhajobou v provozním prostředí
b Určit části jednotlivých zařízení a strojů v chemickém provoze koksovny a vyjmenovat jejich základní vlastnosti Ústní ověření
c Obsluhovat dehtové zařízení na výrobu benzolu Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Obsluhovat turbo odsávací zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Obsluhovat zařízení pro chlazení surového koksárenského plynu Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Řídit provoz odsíření a odčpavkování koksárenského plynu s modifikovanou výrobou kapalné síry a katalytickým štěpením čpavku Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100236&kod_sm1=36).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Arcelor Mittal, a. s.

TŽ, a. s.

OKK, a. s.