Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce dřevěných hraček
Platnost standardu: od 1.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technický výkres dle platných norem, pracovat s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vypracovat kótovaný technický výkres hračky, herního objektu nebo jeho části se značením materiálu a stupně opracování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a stanovit návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení příslušného výrobku, způsob provedení technologických operací Ústní ověření
b Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky, včetně měřidel Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Orientovat se v platné normě evropské směrnice o bezpečnosti hraček a herních objektů Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba dřevěných hraček a herních objektů podle výtvarných návrhů, technické dokumentace nebo vzoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit individuální hračku, herní objekt nebo část složitějšího herního objektu podle výtvarného návrhu, technické dokumentace nebo vzoru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit způsoby údržby příslušných nástrojů a jejich broušení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Povrchové úpravy dřevěných hraček a herních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zhotovenou hračku nebo část herního objektu k příslušné povrchové úpravě a stanovit techniku a technologický postup provádění povrchové úpravy a danou povrchovou úpravu provést Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat postupy tmelení a broušení včetně přípravy a pigmentace tmelu Ústní ověření
c Popsat postup moření dřevené hračky Ústní ověření
d Popsat postup vymývání a bělení barevných vad a skvrn na masivním dřevě Ústní ověření
e Popsat povrchovou úpravu voskem nebo olejovým napouštěcím způsobem nebo lakem na bázi přírodních pryskyřic Ústní ověření
f Popsat použití netradičních povrchových úprav dřevěné hračky nebo části herního objektu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést soustružení na zkušebním vzorku Praktické předvedení
b Popsat přípravu, seřízení, používání a ošetřování strojních zařízení pro podélné a příčné řezání Ústní ověření
c Popsat přípravu, seřízení, používání a ošetřování strojního zařízení pro vrtání, dlabání a frézování Ústní ověření
d Popsat přípravu, seřízení, používání a ošetřování strojního zařízení pro soustružení, tvarování na spodní frézce, rovinné frézování a broušení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101842&kod_sm1=42).

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Pro ověření odborné způsobilosti 2. „Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů“, kritéria c) „Orientovat se v platné normě evropské směrnice o bezpečnosti hraček a herních objektů“ hodnoticího standardu autorizovaná osoba vytvoří 20 otázek, z nichž bude sestaven test o 10 otázkách se třemi odpověďmi se zaměřením na bezpečnost mechanismů a povrchových úprav.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování dílčích kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

 

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Pro ověření odborné způsobilosti 3. „Výroba dřevěných hraček a herních objektů podle výtvarných návrhů, technické dokumentace nebo vzoru“ hodnoticího standardu autorizovaná osoba zadá uchazeči konkrétní zadání pro zhotovení hračky, herního objektu nebo části herního objektu, s časovou normou 1 pracovní den pro vyrobení a dokončení do stavu před povrchovou úpravou.

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění výrobku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MZLU Brno Ústav nábytku, designu a bydlení

Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla