Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Řezník a uzenář , Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách
Platnost standardu: od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přeprava drůbeže na porážku a přísun k lince na zpracování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Manipulovat s přepravními prostředky a přepravními klecemi pro drůbež podle platných předpisů pro přepravu jatečných zvířat a zacházení s jatečnými zvířaty Praktické předvedení
b Zajišťovat požadavky na pohodu zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Manipulovat s přepravními prostředky v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Navěšování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navěsit drůbež na linku Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní selekci zvířat (poranění, úhyn) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Omračování a vykrvování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat účinnost omračování a vykrvování drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
b Sledovat správnou funkci zařízení na omračování a vykrvování, při nedokonalém podříznutí drůbeže provést ruční podříznutí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Přeprava králíků na porážku a přísun k lince na zpracování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Manipulovat s přepravními prostředky a přepravními klecemi pro králíky podle platných předpisů pro přepravu jatečných zvířat a zacházení s jatečnými zvířaty Praktické předvedení
b Zajišťovat požadavky na pohodu zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Manipulovat s přepravními prostředky v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Omračování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní selekci zvířat (poranění, úhyn) Praktické předvedení
b Omráčit králíky a zkontrolovat správnost omračování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Navěšování a vykrvování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navěsit králíky na linku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykrvit králíky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Dohled nad chováním zvířat, prevencí utrpení zvířat, vědomím a citlivostí, prevencí stresu malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat zdravotní stav zvířat a provést základní (prvotní) identifikaci
onemocnění a poranění
Praktické předvedení a ústní ověření
b Sledovat chování, vědomí a citlivost zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout postupy předcházející strádání a bolestivým stavům zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
d Dohlížet na šetrné zacházení se zvířaty před omráčením a vykrvením Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dohled nad správnou manipulací s malými zvířaty a jejich znehybňováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dohlížet na ustájení zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit podmínky zacházení se zvířaty, stanovit vhodná opatření a určit zvířata se specifickými potřebami Praktické předvedení a ústní ověření
c Dohlížet na plnění požadavků na vykládku zvířat, přehánění zvířat a péči o zvířata na jatkách Praktické předvedení a ústní ověření
d Dohlížet na plnění požadavků na fixaci zvířat před omráčením, poražením nebo usmrcením Praktické předvedení a ústní ověření
e Zaznamenat opatření přijatá za účelem zlepšení zacházení se zvířaty na jatkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dohled nad dodržováním metod omračování, splněním předepsaných parametrů různých metod omračování a znalostí pokynů od výrobců pro používané druhy omračovacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dohlížet na omráčení zvířat v souladu s předepsanými postupy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat nastavení parametrů omračovacích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit práci vybraného zaměstnance jatek v oblasti správných postupů při omračování zvířat a pokynů výrobců pro používané druhy omračovacích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dohled nad základní údržbou a čištěním omračovacích nebo usmrcovacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat správnou funkci a základní údržbu omračovacích nebo usmrcovacích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat čištění omračovacích nebo usmrcovacích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dohled nad vhodným používáním a údržbou vykrvovacích zařízení a nožů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat správné používání a údržbu vykrvovacích zařízení a nožů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Prověřování dostupnosti náhradních metod omračování nebo usmrcování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití náhradních metod omračování nebo usmrcování Ústní ověření
b Prověřit znalost vybraného zaměstnance o použití náhradních metod omračování nebo usmrcování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prověřování účinnosti omráčení, správnosti vykrvení a nepřítomnosti známek života malých zvířat po vykrvení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit účinnost omráčení vybraných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Dohlížet na správné postupy vykrvení zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit nepřítomnost známek života vybraných zvířat po vykrvení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
d Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
e Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při porážce jatečných zvířat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101890&kod_sm1=28).

Všechny osoby, které se přímo zúčastní praktické zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Ověřování probíhá v návaznosti na činnosti vedoucí k porážce a konečné úpravě těl malých jatečných zvířat s využitím technologických postupů, zajištěním požadavků na pohodu zvířat a hygienických zásad zacházení s jatečnými zvířaty, masem a droby.

Ověřování probíhá na jatkách, kde při zkoušce uchazeč sleduje a posuzuje práci zaměstnanců u jednotlivých technologických operacích. K posouzení práce a prověření znalosti vybraného zaměstnance v oblasti správných postupů při omračování zvířat a pokynů výrobců pro používané druhy omračovacích zařízení a o použití náhradních metod omračování nebo usmrcování malých jatečných zvířat může AOs využít buď zaměstnace jatek nebo kritérium zkoušet modelově (zaměstnance zastoupí zkoušející).

Pro ověření účinnosti omráčení vybraných zvířat a ověření nepřítomnosti známek života vybraných zvířat po vykrvení vybere zkoušející 3 kusy drůbeže a 3 kusy králíků.

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, hodnotitel sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, zajišťování pohody zvířat a dodržování zásad bezpečnosti práce, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při ověřovaných činnostech, dodržování časového harmonogramu a organizaci práce. Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Zkouška probíhá v souladu s požadavky na pracovníky pro řádné zacházení se zvířaty, které stanovuje nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků a musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání řezník-uzenář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti porážky malých jatečných zvířat nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti porážky malých jatečných zvířat, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti potravinářství nebo veterinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti porážky malých jatečných zvířat nebo alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti porážky malých jatečných zvířat, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vyšší odborné vzdělání v oblasti potravinářství nebo veterinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti porážky malých jatečných zvířat nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti porážky malých jatečných zvířat, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na potravinářskou technologii nebo veterinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti porážky malých jatečných zvířat nebo ve funkci inspektora Státní veterinární správy vykonávajícího úřední dozor nad ochranou zvířat nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti porážky malých jatečných zvířat, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici schválený jatečný provoz a minimálně následující materiálně-technické vybavení:

Prostory a přísun potřebné vody a energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

Malá jatečná zvířata - drůbež (lze i zvěř pernatá chovaná ve farmovém chovu) a králíci (lze i zajíci a divocí králíci chovaní ve farmovém chovu)

Technologické vybavení jatek včetně zaměstnanců

Ochranné a bezpečnostní pomůcky pro práci na jatkách: gumová pracovní zástěra, ochranná přilba, ochranné tlumiče, ochranné brýle

Odpovídající technické vybavení a čisticí prostředky nutné k zajištění hygieny a sanitace jatečného provozu

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení drůbežářských podniků

Český svaz zpracovatelů masa