Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Kovář
Platnost standardu: od 30.10.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy výkovků a výkresy jednodušších strojních součástí a sestavení Ústní ověření nad technickým výkresem
b Číst pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výkovků Ústní ověření s vyhledáním v dílenských tabulkách a výběrech norem
c Vyplňovat dokumenty o průběhu výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek strojního kování, tvarování, ohýbání kovů, ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit pro tvarově jednoduchou strojní součást náčrt polotovaru zhotoveného volným kováním Praktické předvedení
b Stanovit z pracovních podkladů, z materiálových tabulek apod. kovací teploty zpracovávaných materiálů a z rozměrů polotovarů potřebnou dobu jejich ohřevu Ústní a písemné ověření
c Stanovit postup výroby tvarově a technologicky jednoduchého volně kovaného výkovku, určit potřebné stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha ohřívacích kovářských pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat plynové pece pro ohřev polotovarů Praktické předvedení
b Obsluhovat indukční ohřívačky pro ohřev polotovarů Praktické předvedení
c Provádět ohřev a měřit teplotu materiálu při ohřevu na kovací teplotu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha tvářecích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat buchar nebo lis Praktické předvedení
b Vykovat podle dokumentace výkovek, který bude obsahovat operace prodlužování, sekání, osazování, pěchování, děrování, ohýbání a kování do šířky s použitím vhodného nářadí Praktické předvedení
c Sestavit zápustku, namontovat do tvářecího stroje a předehřát nástroje nebo namontovat do ostřihovacího lisu ostřihovací nástroje Praktické předvedení
d Provést ohyb polotovaru na ohýbačce včetně volby nástrojů Praktické předvedení
e Obsluhovat radiální kovací stroje, kovací válce, příčné klínové válcovačky, válcovačky kroužků, pěchovačky, ohýbačky profilů a ohýbačky trub Praktické předvedení
Je třeba splnit (a+b+c+d), nebo (b+c+d+e), nebo (a+c+d+e), nebo (a+b+d+e).
3

Obsluha zařízení pro tepelné zpracování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit z pracovních podkladů, z materiálových tabulek apod. teploty zpracovávaných materiálů a z rozměrů polotovarů potřebnou dobu jejich ohřevu Praktické předvedení
b Uložit vsázku do komorové pece, průběžné pece a vakuové pece, nastavit teplotní režim a provést ohřev Praktické předvedení
c Zakalit vsázky výkovků Praktické předvedení
d Vyjmenovat zásady, které je třeba dodržovat, aby se zabránilo deformacím výkovků při tepelném zpracování Ústní a písemné ověření
e Kalit nástroje s popuštěním vnitřním teplem Praktické předvedení
f Nahradit tepelné zpracování řízeným vychlazováním na vzduchu a kalením z dokovací teploty Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) až d) a jedno z kritérií e) a f).
3

Obsluha automatizovaných kovacích linek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit parametry u počítačem řízeného úseku lis-manipulátoru pro volné kování Praktické předvedení
b Seřídit robotizované linky pro zápustkové kování Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dokončovací práce na výkovcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit vady při volném kování sekáním a vypalováním Praktické předvedení
b Popsat odstranění okují tryskáním, omíláním a mořením Ústní a písemné ověření
c Popsat zkoušení výkovků nedestruktivními metodami Ústní a písemné ověření
d Popsat destruktivní zkoušení výkovků Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiálem, prostředky pro manipulaci s materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit vhodné nářadí pro ruční manipulaci s polotovary a výkovky a vhodné druhy manipulačních prostředků pro manipulaci s polotovary a výkovky vyšší hmotnosti Praktické předvedení
b Manipulovat se žhavými polotovary a výkovky s použitím ručního nářadí Praktické předvedení
c Manipulovat s polotovary a výkovky při kování výkovků vyšší hmotnosti Praktické předvedení
d Ovládat prostředky pro přepravu výkovků a nástrojů v bednách nebo na paletách Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kování neželezných kovů a slitin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat neželezné kovy a slitiny zpracovávané kováním Ústní ověření
b Stanovit teploty ohřevu neželezných kovů a slitin před kováním Ústní a písemné ověření
c Vyjmenovat zásady, které je nutné dodržovat při kování těchto materiálů Ústní ověření
d Popsat tepelné zpracování těchto materiálů Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetření a běžná údržba zařízení kovárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření a údržbu plynové pece Praktické předvedení
b Popsat ošetření a údržbu indukčních ohřívaček Ústní ověření
c Provést ošetření a údržbu bucharu a lisu Praktické předvedení
d Zkontrolovat stav kovacího nářadí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kovárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) nutné pro práci kováře Ústní ověření
b Vysvětlit a popsat integrovaný záchranný systém Ústní ověření
c Popsat poskytnutí první pomoci v kovárně Ústní ověření
d Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při pohybu pracovníků na pracovišti kovárny Ústní ověření
e Vyjmenovat zásady bezpečnosti práce při obsluze indukční a odporové elektrické pece Ústní ověření
f Vyjmenovat zásady bezpečnosti práce při obsluze plynem vytápěné pece Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100980&kod_sm1=37).

U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií (protože není nutné splnit všechna kritéria, nebo ověření v provozním či simulovaném prostředí) zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči o zkoušku výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz kováren ČR

Ostroj Opava, a. s.

SPŠ Frýdek – Místek

Forcut, s. r. o. Ostrava