Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář nábytkář , Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku
Platnost standardu: od 29.8.2012 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a dodržovat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a požární ochrany Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s dodanou konstrukční a technickou dokumentací ve fyzické nebo v elektronické formě Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vypracovat konstrukční a technickou dokumentaci ve fyzické nebo elektronické formě na zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Využívat jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy výroby (texty a tabulky) Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě nábytkářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit způsob manipulace s materiálem, polotovary a výrobky Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit pomůcky k manipulaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Určit způsob značení přířezů, polotovarů a výrobků Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Provést značení přířezů, polotovarů a výrobků v souladu s výrobní technickou dokumentací Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části dřevoobráběcích strojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Písemné nebo ústní ověření
b Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést údržbu strojů a zařízení a jejich seřízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy nebo pokyny výrobce Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Ošetřit a správně ukládat nástroje a nářadí používané při opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva Písemné nebo ústní ověření
b Zvolit strojní zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést nastavení strojů a zařízení a jejich bezpečnostních prvků podle výrobní technické dokumentace a v souladu s bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Obsluhovat základní dřevoobráběcí stroje a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Udržovat stroje a zařízení v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy, materiálové provedení a důležité parametry obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných, kovových a plastových materiálů Písemné nebo ústní ověření
b Zvolit a použít nástroje, nářadí, pomůcky a materiály pro obrábění a spojování dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit a použít pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Provést obrábění a opracování dřevěných, kovových a plastových materiálů, kvalitní řemeslné provedení spojů pro estetické zhotovení výrobků Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při obsluze strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při obsluze strojů Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování splnění kritérií by mělo vést ke zhotovení dílců (včetně provedení konstrukčních spojů) pro dva výrobky s využitím běžně používaných technologických postupů a měl by být kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– práce s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací

– volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného nábytkářského výrobku

– manipulace s materiálem

– strojní obrábění dřevěných a plastových materiálů (hrubé řezání s odpovídající nadmírou, přesné formátování při dodržení standardně dovolených tolerancí, srovnávání ploch, přesné tloušťkování při dodržení standardně dovolených tolerancí, tvarové frézování, zhotovování konstrukčních spojů řezáním, frézováním, vrtáním a dlabáním při dodržení standardně dovolených tolerancí, broušení masivních a dýhovaných dílců)

– dokončování bočních ploch (hran) plošných nábytkových dílců olepením dýhovou, ABS, PVC nebo melaminovou páskou

– obsluha, seřizování a běžná údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Truhlářství Souček

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazín