Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce matrací , Výrobce matracových jader
Platnost standardu: od 29.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat materiály a polotovary podle zadání Praktické předvedení
b Změřit vybrané polotovary Praktické předvedení, ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný stroj nebo zařízení podle zadání Praktické předvedení, ústní ověření
b Nastavit parametry zvoleného stroje Praktické předvedení, ústní ověření
c Popsat základní principy údržby zvoleného stroje nebo zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality čalounických materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu zvolených čalounických materiálů na daný polotovar podle rozměrů, čistoty, pevnosti Praktické předvedení, ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotovených matracových jader podle zadaných požadavků, rozměrů, tvaru, čistoty, pevnosti spojů Praktické předvedení, ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tvarování jednotlivých výplňových dílů pro čalounění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup tvarování Praktické předvedení, ústní ověření
b Provést tvarování výplňových dílců Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulace s materiálem, polotovary i výrobky ve skladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést manipulaci s materiály a polotovary při jejich skladování Praktické předvedení
b Předvést manipulaci s výrobky při skladování Praktické předvedení
c Vyjmenovat rizika skladování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat aktuální právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany Praktické předvedení, ústní ověření
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti, zorganizovat si práci Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení, ústní ověření
d Uvést zdravotní rizika při používání materiálů, strojů, zařízení – respirační, dotyková, sluchová, způsob ochrany a ošetření případných nehod Ústní ověření
e Uvést požární rizika při manipulaci, skladování a zpracování výplňových materiálů, lepidel, balicích PE fólií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů při výrobě matracových jader Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu Ústní ověření
c Naložit s odpadem v souladu s legislativními požadavky Praktické předvedení, ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových matracových jader Praktické předvedení, ústní ověření
c Zabalit matracová jádra podle charakteru, množství, způsobu expedice a dopravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Měření materiálů i hotových matracových jader musí být v souladu s platnými normami.

Celá zkouška musí probíhat v souladu s platnými předpisy.

Při zkoušce musí být kladen důraz zejména na:

– respektování předloženého zadání a technické dokumentace,

– použití různých druhů čalounických materiálů, např. pružinových koster, měkkých pěnových materiálů a jiných,

– při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě práce,

– rozměry matracového jádra, zda jsou ve správné velikosti vzhledem k požadované velikosti matrace, pro kterou je jádro určeno.

 

Kritéria hodnocení a), b), c) kompetence Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství je třeba ověřovat v rámci ověřování ostatních kompetencí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované fyzické nebo právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo učitele praktického vyučování v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d) Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

e) Profesní kvalifikace podle tohoto standardu a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 10 let odborné praxe ve výrobě matracových jader, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnotícího standardu je třeba mít k dispozici prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Požadavky splňuje čalounická dílna vybavená následujícím materiálně-technickým vybavením:

– strojní vybavení na dělení, tvarování a spojování materiálů, tj. horizontální, vertikální řezací a tvarovací stroje, stříkací pistole na čalounická lepidla, válcový nanášecí stroj, měřidla, nářadí na úpravu pružinových koster

– materiály a polotovary pro výrobu matracových jader

– platné české technické normy pro měření čalounických materiálů a matrací

– zadání pro výrobu matracových jader

– technologické vybavení pro výrobu matracových jader

– odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

BPP Brno (Ing. R. Sedlák)

Čalounictví Bednář (M. Bednář)

SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy (Ing. I. Svobodová)