Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Samostatný pracovník poštovního provozu
Platnost standardu: od 27.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prodej doplňkového zboží a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabídnout klientům produkty doplňkového sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Realizovat prodej doplňkového zboží a ceniny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout poštovní listovní a balíkovou zásilku od klienta Praktické předvedení
b Stanovit cenu za službu Praktické předvedení
c Vydat listovní a balíkové zásilky Praktické předvedení
d Zapsat přijaté a vydané zásilky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění sázkové činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy sázkových her, podmínky pro příjem sázek a výplatu výher Ústní ověření
b Popsat neloterijní činnosti - prodej losů, rezervace vstupenek, dobíjení kreditů atd. Ústní ověření
c Popsat postupy při prodeji losů a výplatě výher Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přijímání a vyplácení poštovních poukázek, platebních dokladů a důchodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout poštovní poukázku, doklad SIPO Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplatit poštovní poukázku, důchod přesně dle technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit a provést identifikaci, kontrolu klienta podle zákona č. 253/2008 Sb. v platném znění pozdějších právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách, včetně znalosti BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Dodržovat BOZP při všech činnostech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s penězi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit žádost o příděl finanční hotovosti Praktické předvedení
b Převzít a stvrdit finanční hotovost Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyúčtovat a odevzdat vrácenou hotovost na stanoveném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
d Najít a popsat základní ochranné prvky bankovek, rozeznat oběhem opotřebované a běžně poškozené bankovky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nabídka poštovních produktů a služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v nabídce služeb pošty Ústní ověření
b Nabídnout klientovi poštovní produkty a služby Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Nabídka a poskytování služby Western Union

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat službu Western Union Ústní ověření
b Přijmout a vyplatit poukázanou částku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Nabídka a zprostředkování zdravotního pojištění cizinců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit klienta s nabídkou zdravotního pojištění pro cizince Praktické předvedení a ústní ověření
b Nabídnout klientovi vhodný produkt Praktické předvedení a ústní ověření
c Uzavřít smlouvu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit a odevzdat přehled přijatých a vydaných zásilek Praktické předvedení
b Odevzdat přijaté poštovní zásilky Praktické předvedení
c Vyúčtovat a zpracovat nevydané zásilky Praktické předvedení
d Vyúčtovat finanční hotovost Praktické předvedení
e Odvést finanční hotovost do pokladny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč prokáže svou totožnost předložením platného osobního dokladu a předloží dokument o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování minimálně osmi fiktivních poštovních zásilek, peněžních poukázek, výplatních dokladů a důchodů.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování poštovních předpisů.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.