Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik
Platnost standardu: od 30.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních norem a ISO norem a zásad BOZP a PO Ústní a písemné ověření
b Pracovat s technickou dokumentací, na jejím základě určit technologické podmínky pro určený úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit technickou dokumentaci pro určený úsek výroby Písemné a ústní ověření
b Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, uvést způsob jejího vedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat grafický návrh na PC vzorové dokumentace pro určený úsek výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály, provést jejich specifikaci a určit použití pro konkrétní úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout materiály, komponenty a polotovary pro výrobu daného výrobku, popsat jejich vlastnosti a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Na základě technologických podkladů stanovit vhodné materiály pro výrobní proces a vypočítat jejich spotřebu pro daný objem výroby Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a zjistit odpovídající druh materiálu pro zadaný výrobek z předložených vzorků materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých druhů materiálů, tj. z přírodních usní, textilu a plastu Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit vhodný technologický postup pro šití vrchové sestavy svršku obuvi pomocí technické dokumentace a strojního zařízení (šicí stroj plochý jednojehlový) Písemné a ústní ověření
d Popsat zvolený postup jednotlivých prací, kompletace, barvení, kosení a vyztužování svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a zjistit odpovídající druh usně pro zadaný výrobek z předložených vzorků usní, základních a pomocných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit vady předložených usňových, základních a pomocných materiálů ve vztahu k možnosti eliminace těchto vad z hlediska využití těchto materiálů při výrobě konkrétního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout konstrukční řešení výrobku z poškozeného materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rozbory spotřeby práce a plnění normativů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit vzorový plán výroby pro zadaný počet zaměstnanců, strojní výroby a požadovaného počtu hotových výrobků Písemné ověření
b Uvést údaje potřebné pro zpracování podkladů pro stanovení normativů práce včetně grafického provedení s využitím PC Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření spotřeby práce v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat vzorové stanovení měření spotřeby práce pro určený úsek výroby, vyjmenovat potřebné zařízení Praktické předvedení a písemné ověření
b Vypracovat racionalizační opatření na základě stanovené spotřeby práce pro určený úsek výroby Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výpočty norem a normativů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat pomocí časových studií a sborníku norem spotřebu práce pro šití vrchové a podšívkové sestavy na plochém jednojehlovém šicím stroji Písemné ověření
b Navrhnout podle zadaných studií zlepšení časové úspory pro jednotlivé zadané pracovní operace kožedělné výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba sborníků norem a normativů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Inovovat sborníky norem a jejich normativů na základě spotřeby práce a výpočtu norem Písemné a ústní ověření
b Vypracovat na PC grafickou podobu šablony inovovaných sborníků norem Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6269&kod_sm1=30).

Autorizovaná osoba připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence uvedené v hodnoticím standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Uchazeč má k dispozici PC a bude s jeho pomocí zpracovávat úkoly ověřující tyto kompetence:

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby, c).

Rozbory spotřeby práce a plnění normativů v kožedělné výrobě, b).

Tvorba sborníků norem a normativů v kožedělné výrobě, b).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace.

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín