Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik
Platnost standardu: od 30.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních norem a ISO norem a zásad BOZP a PO Ústní a písemné ověření
b Pracovat s technickou dokumentací, na jejím základě určit technologické podmínky pro určený úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit technickou dokumentaci pro určený úsek výroby Písemné a ústní ověření
b Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, uvést způsob jejího vedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat grafický návrh na PC vzorové dokumentace pro určený úsek výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály, provést jejich specifikaci a určit použití pro konkrétní úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout materiály, komponenty a polotovary pro výrobu daného výrobku, popsat jejich vlastnosti a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Na základě technologických podkladů stanovit vhodné materiály pro výrobní proces a vypočítat jejich spotřebu pro daný objem výroby Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a zjistit odpovídající druh materiálu pro zadaný výrobek z předložených vzorků materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých druhů materiálů, tj. z přírodních usní, textilu a plastu Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit vhodný technologický postup pro šití vrchové sestavy svršku obuvi pomocí technické dokumentace a strojního zařízení (šicí stroj plochý jednojehlový) Písemné a ústní ověření
d Popsat zvolený postup jednotlivých prací, kompletace, barvení, kosení a vyztužování svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a zjistit odpovídající druh usně pro zadaný výrobek z předložených vzorků usní, základních a pomocných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit vady předložených usňových, základních a pomocných materiálů ve vztahu k možnosti eliminace těchto vad z hlediska využití těchto materiálů při výrobě konkrétního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout konstrukční řešení výrobku z poškozeného materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rozbory spotřeby práce a plnění normativů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit vzorový plán výroby pro zadaný počet zaměstnanců, strojní výroby a požadovaného počtu hotových výrobků Písemné ověření
b Uvést údaje potřebné pro zpracování podkladů pro stanovení normativů práce včetně grafického provedení s využitím PC Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření spotřeby práce v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat vzorové stanovení měření spotřeby práce pro určený úsek výroby, vyjmenovat potřebné zařízení Praktické předvedení a písemné ověření
b Vypracovat racionalizační opatření na základě stanovené spotřeby práce pro určený úsek výroby Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výpočty norem a normativů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat pomocí časových studií a sborníku norem spotřebu práce pro šití vrchové a podšívkové sestavy na plochém jednojehlovém šicím stroji Písemné ověření
b Navrhnout podle zadaných studií zlepšení časové úspory pro jednotlivé zadané pracovní operace kožedělné výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba sborníků norem a normativů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Inovovat sborníky norem a jejich normativů na základě spotřeby práce a výpočtu norem Písemné a ústní ověření
b Vypracovat na PC grafickou podobu šablony inovovaných sborníků norem Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6269&kod_sm1=30).

Autorizovaná osoba připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence uvedené v hodnoticím standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Uchazeč má k dispozici PC a bude s jeho pomocí zpracovávat úkoly ověřující tyto kompetence:

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby, c).

Rozbory spotřeby práce a plnění normativů v kožedělné výrobě, b).

Tvorba sborníků norem a normativů v kožedělné výrobě, b).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované fyzické nebo právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání výrobce kožedělného zboží nebo výrobce obuvi a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

d) Profesní kvalifikace kožařský technik technolog výroby obuvi nebo kožařský technik plánovač výroby, zásobovač a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 10 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s instalovaným kancelářským SW a tiskárnou, papír, tužky, tabule nebo flipchart

– Výkresová dokumentace

– Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace)

– Vzorky obuvnických a galanterních materiálů, polotovarů a komponentů potřebných pro všechny ověřované postupy

– Vzorky obuvi domácí, pracovní, sportovní a vycházkové

 

– Vzorky materiálů:

a) usňové materiály vrchové, podšívkové a spodkové

b) vrchové syntetické materiály

c) drobný kovový materiál

d) spodkové polotovary a komponenty

 

– Vzorky dílců:

a) dílce vrchové: nárt, špička, obsázka, zadní dílec, patička, podkroužek, zadní pásek, jazyk

b) dílce podšívkové: podšívka nártu, podšívka zadního dílce, podšívková patička, podšívka, jazyk

c) dílce ztužovací: mezipodšívka nártu, mezipodšívka zadního dílce, podkroužek, líčko, tužinka, opatek

d) dílce spodkové: podešev, podrážka, napínací stélka, vkládací stélka, půlstélka, podpatek, patník, rámky

 

– Vzorky vad:

a) usňových materiálů

b) spodkových komponentů

c) vad na dílcích, které vznikly během zpracování ve vysekávací dílně

d) vad, které vznikly během výrobního procesu ve spodkové dílně

e) hotové výrobky s ukázkami vad vzniklými ve spodkové dílně a během celého technologického procesu

 

– Výrobní zařízení: šicí stroj plochý jednojehlový

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 40 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín