Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Inženýr chemie
Platnost standardu: od 27.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě související s chemickou výrobou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základ evropské a české chemické legislativy Písemné a ústní ověření
b Předvést způsoby hledání v legislativě související s chemickou výrobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit určitý postup za použití legislativních argumentů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v předpisech k chemickým látkám a přípravkům a k REACH

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat chemickou specifikaci určených chemických látek Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit, zda klasifikace chemické látky odpovídá zařazení dle REACH Praktické předvedení a ústní ověření
c Z předložených předpisů zjistit chemické a fyzikální vlastnosti určené chemické látky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat techniky ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami Písemné a ústní ověření
b Za použití příslušných předpisů vyhledat a zdůvodnit nakládání se třemi vybranými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat proces nakládání s chemickou látkou se zaměřením na ochranu životního prostředí Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě označení chemické látky popsat její vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Přečíst a vysvětlit údaje v technické dokumentaci Ústní ověření
c Vyhledat v technické dokumentaci zadaná kriteria Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Příprava a kompletace podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. pro obchodní jednání s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při obchodním jednání a uvést specifika prodeje chemických produktů Písemné a ústní ověření
b Připravit osnovu obchodního případu a seznam podkladů potřebných k uzavření obchodní smlouvy Praktické předvedení a ústní ověření
c Na základě připraveného zadání připravit rámec obchodní smlouvy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při uzavírání obchodních smluv či objednávek Ústní a písemné ověření
b Zpracovat podklad pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery Praktické předvedení
c Připravit podklad pro uzavření objednávky určitého chemického produktu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracování obchodních plánů v souladu se strategií organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit osnovu přípravy obchodního plánu Praktické předvedení
b Definovat podklady nutné ke zpracování obchodního plánu Ústní ověření
c Zpracovat obchodní plán pro zadaný produkt Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vyhledávání a příprava podkladů potřebných pro tvorbu plánů a koncepcí obchodní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat podklady pro tvorbu plánů a koncepcí chemické obchodní činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě zadaných údajů připravit podklady pro plán chemické obchodní činnosti Praktické předvedení
c Specifikovat potřebné informace pro vytvoření obchodní koncepce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Implementace poptávaného chemického produktu do výrobkového plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat jednotlivé kroky implementace chemického produktu do výrobkového plánu Písemné a ústní ověření
b Na základě objednávky implementovat určitý chemický produkt do výrobkového plánu Praktické předvedení
c Na základě nového výrobkového plánu definovat priority s ohledem na výzkum trhu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Komunikace se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní zásady komunikace se zákazníky Písemné ověření
b Popsat hlavní fáze prodejního rozhovoru Písemné ověření
c Vysvětlit specifika komunikace se zákazníky v oblasti chemických produktů Písemné ověření
d Předvést praktickou ukázku prodejního rozhovoru včetně komentáře jednotlivých fází Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Projednávání podmínek obchodních smluv s obchodními partnery a uzavírání těchto smluv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní zásady projednávání podmínek obchodních smluv Písemné ověření
b Specifikovat hlavní podmínky obchodní smlouvy na prodej chemického produktu Ústní a písemné ověření
c Navrhnout úpravu podmínek obchodní smlouvy dle platné české a evropské chemické legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat hlavní zásady reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty Písemné ověření
b Předvést praktickou ukázku jednání s potenciálním obchodním partnerem požadujícím garanci kvality daného chemického produktu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Prezentace chemického produktu, užitku, technických faktů, možnosti využití, potenciálního využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strukturu prezentace chemického produktu, jeho užitku, technických údajů a možnosti jeho využití Praktické předvedení a ústní ověření
b Prezentovat konkrétní všeobecně známý chemický produkt (např. NaCl = kuchyňská sůl), jeho užitek, technické údaje a možnosti jeho využití Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat jednotlivé kroky potřebné pro zadání chemicko-technologické specifikace produktu Písemné ověření
b Dle zákaznické specifikace zpracovat základní chemicko-technologickou specifikaci produktu Praktické předvedení
c Zadat k výrobě chemicko-technologickou specifikaci Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Koordinace obchodní činnosti při zajišťování nákupů zboží, surovin a výrobků, popř. koordinace odbytu, přípravy řízení výroby a provozu z obchodního hlediska v chemickém průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní kritéria pro úspěšnou koordinaci obchodní činnosti chemických produktů Ústní ověření
b Specifikovat činnosti při zajišťování nákupu chemických surovin a výrobků, koordinaci odbytu Písemné ověření
c Definovat obecný postup řízení chemické výroby z obchodního pohledu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vedení týmu podpory prodeje chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní zásady vedení týmu Ústní a písemné ověření
b Popsat složení a odpovědnosti týmu pro podporu prodeje chemických produktů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování odborných způsobilostí bude třeba zadávat zejména úkoly a příklady prověřující širší oblast požadovaných znalostí a dovedností.

Zejména jde o zpracování či praktické předvedení komplexních případových studií. Při hodnocení sleduje zkoušející propojení teoretických znalostí a jejich praktické využití v rámci studie.

Testování je třeba zaměřit na:

- teoretické znalosti v oblasti obchodu a marketingu zaměřených na chemické produkty,

- přípravu a vedení obchodních jednání,

- specifikaci a prezentaci technických vlastností produktu,

- práci s dokumentací, telekomunikační a zobrazovací technikou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s.