Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Strojník vodárenských zařízení
Platnost standardu: Od 27.8.2012 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.9.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
b Číst technologická schémata čistírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Číst technické výkresy Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v procesech čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup čištění odpadních vod a nakreslit blokové schéma čistírny odpadních vod Ústní nebo písemné ověření
b Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup čištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Uvést a charakterizovat fyzikální veličiny vztahující se k problematice vodárenství Ústní nebo písemné ověření
d Popsat nakládání s chemickými látkami a odpady Ústní a písemné ověření
e Popsat postup při řešení havarijních stavů čistírny odpadních vod a odstraňování poruchových stavů Ústní a písemné ověření
f Číst a vysvětlit provozní, manipulační a kanalizační řád čistírny odpadních vod Praktické předvedení
g Vysvětlit a charakterizovat biochemickou a chemickou spotřebu kyslíku (BSK, CHSK), nerozpuštěné látky (NL) Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr vzorků odpadních vod a kalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
c Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru a konzervaci vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
d Provést odběr vzorku odpadních vod nebo kalů podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na čistírně odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu čistírny odpadních vod Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu čistírny odpadních vod Ústní ověření
c Vyplnit provozní záznam podle zadání v elektronické nebo písemné formě Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu ovládacích panelů technologie čištění odpadních vod Ústní ověření
b Vysvětlit logické návaznosti procesů čistírny odpadních vod Ústní ověření
c Obsluhovat ovládací panely podle modelové situace Praktické předvedení
d Vysvětlit vazby procesů čištění odpadních vod na provozní evidenci Písemné ověření
e Uvést a předvést pracovní postupy při možných poruchách ovládacích panelů dálkově ovládaných automatizovaných provozů sloužících k čištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit principy strojů a technologií sloužících k čištění odpadních vod Ústní ověření
b Popsat technologická zařízení čistíren odpadních vod Ústní ověření
c Vysvětlit ovládání čistírny odpadních vod v manuálním režimu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
d Popsat a vysvětlit princip zařízení pro vývin a skladování bioplynu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základy údržby a opravy strojů Ústní ověření
b Předvést mazání strojů a zařízení tlakovou maznicí Praktické předvedení
c Vysvětlit vazby údržby strojů a zařízení na provozní evidenci Ústní ověření
d Identifikovat závady stroje podle modelové situace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
e Předvést kontrolu průchodnosti pojistných ventilů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizika objektů čistíren odpadních vod Ústní ověření
b Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení Ústní ověření
c Vysvětlit havarijní a protipovodňový plán Ústní ověření
d Vysvětlit vznik nebezpečí exploze a stanovit zóny nebezpečí výbuchu Ústní ověření
e Vysvětlit ochranu zdraví před biologickými činiteli Ústní ověření
f Vyjmenovat a vysvětlit pojem vyhrazené technické zařízení a jejich možná rizika Ústní ověření
g Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce Praktické předvedení
h Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
i Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
j Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101820&kod_sm1=44).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čištění odpadních vod kritérium c/

• demo verze softwaru řízení čistírny odpadních vod

 

Kompetence Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod kritérium d/

• vibrace čerpadla

• netěsnost rozvodů tlakového vzduchu

• lom na potrubí

• prokluzující klínový řemen

• porucha spojky mezi motorem a čerpadlem

• uvolněný bezpečnostní kryt

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Ověření některých odborných způsobilostí lze provést též elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut environmentálních služeb, a. s.

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

R E V O S Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto