Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: od 27.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Plánování mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké statistiky a evidence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Znát nařízení zákona o myslivosti a příslušných vyhlášek Písemné ověření
b Stanovit normované stavy podle platné vyhlášky a vypracovat plán lovu Praktické předvedení
c Vypracovat výkaz o honitbě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sčítání stavů zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob provádění sčítání zvěře, kterou lze podle zákona o myslivosti obhospodařovat lovem Ústní ověření
b Navrhnout plán lovu na příslušný myslivecký rok Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Ovládání běžných způsobů lovu odstřelem a odchytem, zajištění činností loveckého průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní způsoby lovu Ústní ověření
b Popsat jednotlivé způsoby společných lovů Ústní ověření
c Popsat lov odchytem, druhy pastí povolených i zakázaných Ústní ověření
d Popsat činnost loveckého průvodce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ošetřování, skladování a expedice ulovené zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v oblasti platných veterinárních předpisů upravující nakládání se zvěřinou Ústní ověření
b Popsat činnost osoby proškolené k vyšetřování těl ulovené zvěře Ústní ověření
c Popsat způsob ošetřování a skladování zvěřiny Ústní ověření
d Vyjmenovat možnosti prodeje zvěřiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Preparace, úprava a hodnocení trofejí ulovené zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a postupy úprav trofejí Ústní ověření
b Obodovat trofej metodou CIC (Conseil International de la Chasse) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Určování věku, pohlaví a chovné hodnoty živé a ulovené zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody využívané k určování věku zvěře Ústní ověření
b Stanovit věk ulovené zvěře, kterou lze podle zákona o myslivosti obhospodařovat lovem podle předložených čelistí a trofejí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stavba a údržba jednoduchých typů mysliveckých a lesnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy mysliveckých zařízení Ústní ověření
b Vyjmenovat vhodné materiály a nutné nářadí k budování mysliveckých zařízení Ústní ověření
c Popsat asanaci krmicího zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava a dávkování krmiva pro zvěř

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy krmiv a vhodnost jejich předkládání během roku Ústní ověření
b Popsat význam minerálních doplňků Ústní ověření
c Popsat zakládání zvěřních políček, jejich vhodné umístění a volbu plodin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Praktická aplikace základní veterinární péče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat běžné choroby zvěře, kterou lze podle zákona o myslivosti obhospodařovat lovem, znát možnosti prevence proti nim Ústní ověření
b Identifikovat choroby zvěře, kterou lze podle zákona o myslivosti obhospodařovat v ČR lovem, pomocí obrázků a preparátů Praktické předvedení
c Popsat podávání antiparazitárních přípravků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování a příprava lovu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu a organizaci společného lovu Ústní ověření
b Popsat postup vydání loveckého lístku, zajištění zákonného pojištění a povolení k převozu zbraně do ČR pro zahraniční lovce Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Autorizovaná osoba informuje uchazeče, že k výkonu povolání je potřebné také držení zbrojního průkazu skupiny C a složená odborná myslivecká zkouška nebo zkouška pro myslivecké hospodáře.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována, je předpokladem držení zbrojního průkazu (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101769&kod_sm1=43).

Písemné ověření se nebude realizovat formou testu.

U všech kritérií, kde uchazeč prokazuje kompetenci praktickým předvedením a týká se zvěře, jedná se vždy o lovnou zvěř podle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

LS Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.