Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Výrobce textilií
Platnost standardu: Od 15.8.2012 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.9.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat při práci aktuální právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany v textilní výrobě Praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
c Dodržovat bezpečnost práce při práci na strojích v textilní výrobě a respektovat návody k obsluze a údržbě, používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
d Uvést zdravotní rizika při používání materiálů, strojů, zařízení, způsob ochrany a likvidace případných nehod v textilní výrobě Písemný test
e Uvést požární rizika v provozech textilní výroby Písemný test
f Prokázat znalost poskytování první pomoci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem Praktické předvedení
b Zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení a pracovních postupů pracovníků na svěřeném úseku, následně porovnat soulad se stanovenými technologickými postupy a konkrétním výrobním předpisem Praktické předvedení
c Navrhnout opatření k dosažení souladu výkonu práce na svěřeném úseku s předepsanými technologickými postupy a výrobním příkazem Praktické předvedení
d Prokázat znalost předpisů bezpečnosti práce a protipožární ochrany včetně první pomoci Písemný test
e Prokázat znalost nejběžnějších textilních surovin a materiálů rostlinného původu, živočišného původu a syntetických (bavlna, len, vlna, hedvábí, syntetické materiály PAD, PES) Písemný test
f Prokázat znalost druhů přízí (mykaná a česaná; klasická, rotorová a kompaktní, jednoduchá a skaná), označování jemnosti přízí, parametrů přízí včetně jejich ověřování a nejčastějších vad přízí, znalost základů technologie výroby přízí Písemný test
g Prokázat znalost běžných druhů tkanin (charakteristika), parametrů tkanin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad tkanin, znalost konstrukce tkanin (dostava, vazby), přípravy pro tkaní (skaní, soukání, kanetování, snování, šlichtování) a znalost principu výroby tkanin (k čemu slouží osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, způsoby a zařízení pro zanášení útku, způsoby a zařízení pro vzorování tkanin) Písemný test
h Prokázat znalost účelu a principu předúpravy (odstranění nečistot a pomocných prostředků nanesených na přízi za účelem jejího snadnějšího zpracování, dodání vlastností umožňujících další zušlechtění jako savost, pevnost, bělost, lesk, afinitu k barvivům atd.) na operacích postřihování, požehování, odšlichtování, mercerace, vyvářka, bělení Písemný test
i Prokázat znalost účelu a principu finální úpravy, druhů finálních úprav (mechanické, chemické), apretace (účel, princip, druhy apretů, složení lázní), kalandrování (účel a princip, druhy kalandrů), sanforizace (kompresivní srážení), chemických úprav (nemačkavá, nežehlivá, fixace povrchových efektů, tužící, nehořlavé, bakteriální atd.) Písemný test
j Prokázat podrobnou znalost technologie na svěřeném úseku Písemný test
k Prokázat znalosti chemické a mechanické technologie barvení Písemný test
l Prokázat znalosti chemické a mechanické technologie potiskování textilií. Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola plnění operativních plánů textilní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít výrobní příkazy a seznámit se s operativním (denním, týdenním, měsíčním) plánem výroby a provést rozvahu jejich plnění Praktické předvedení
b Kontrolovat průběžně plnění termínů výrobních příkazů a porovnat s předepsanými termíny pro jejich splnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrolovat průběžně plnění výkonových ukazatelů na svěřeném úseku v porovnání s plánem výroby Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout opatření v případě ohrožení termínů pro splnění výrobních příkazů nebo podpodílového plnění plánu výroby na svěřeném úseku Praktické předvedení a ústní ověření
e Zaevidovat plnění operativních plánů výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout přípravu pracoviště ke splnění zadání pro danou směnu (zajistit matriál, polotovary, přípravky, provozuschopnost strojů atd.) Praktické předvedení
b Navrhnout obsazení pracovních pozic ve směně pracovníky na základě konkrétních podmínek pro danou směnu a dané pracoviště (absence pracovníků, odstávka stroje atd.) Praktické předvedení
c Navrhnout instrukci pro pracovníky na svěřeném úseku ke splnění konkrétních výrobních úkolů pro dané období (co, kdo, na čem, do kdy, v jaké kvalitě) Praktické předvedení
d Navrhnout řešení případných problémů v průběhu směny vzniklých v důsledku poruchy strojního zařízení, výpadku v dodávce matriálu, energií, vyrobení neshodného výrobku atd. s cílem minimalizovat časové ztráty a nekvalitu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku textilní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit jednotlivá pracoviště a části řízeného technologického celku pracoviště pro plynulý průchod zpracovávaného polotovaru nebo výrobku v požadované kvalitě bez časových ztrát způsobených čekáním (zajistit materiál, polotovary, přípravky, provozuschopnost strojů atd.) Praktické předvedení
b Navrhnout přidělení práce podřízeným pracovníkům Praktické předvedení
c Kontrolovat, zda podřízení pracují podle zadaných dispozic, kontrolovat průběžně dodržování technologické kázně, předepsanou kvalitu výrobků, plnění pracovních povinností pracovníků daných vnitřními předpisy Praktické předvedení
d Navrhnout řešení zjištěné odchylky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=29&kod_sm1=29).

Uchazeči bude zadáno zorganizovat práci na vybraném pracovišti v jedné směně v provozu textilní výroby.

Textilní mistr pracuje v provozu textilní výroby a při své práci je zodpovědný za výrobu textilií, ve které jsou skryty velké finanční hodnoty ve zpracovávaných materiálech, používaných strojích a linkách, a je zodpovědný za kvalitu vyrobeného produktu.

Doporučuje se, aby zkouška podle tohoto hodnoticího standardu probíhala v kombinaci prostředí běžného provozu v textilní výrobě a v prostředí odborné učebny. V odborné učebně by se měl uskutečnit písemný test zaměřený na znalosti odborné problematiky a BOZP; v testu prokazuje uchazeč znalosti, které využije při prokazování všech odborných způsobilostí tohoto hodnoticího standardu. Dále by se v odborné učebně měla odehrávat komunikace mezi zkoušejícím a uchazečem při řešení modelových situací, která by měla simulovat činnosti kontroly plnění operativních plánů textilní výroby, operativního řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě, řízení technologického úseku textilní výroby a kontroly dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v textilní výrobě. Bylo by prospěšné, kdyby se do komunikace mezi uchazečem a zkoušejícím mohl zapojit provozní pracovník z textilní výroby pracující ve funkci textilní technik mistr (kvalifikační úroveň 4) nebo textilní mistr (kvalifikační úroveň 3), popřípadě vybraní provozní pracovníci, např. tkadlena, seřizovač. Součástí zkoušky by měla být i činnost v reálném provozu, kde by uchazeč na konkrétních příkladech činností (viz kritéria hodnocení k jednotlivým odborným způsobilostem) navrhoval řešení konkrétních problémů za přítomnosti odpovědného provozního pracovníka na pozici textilního mistra.

Praktická předvedení tedy spočívají zejména v ústní komunikaci, která může mít podobu rozhovoru se spolupracovníky, nadřízenými i podřízenými, hrané scénky určité modelové situace. Většinou půjde o simulaci určité reálné ústní komunikace, např. jednání s textilním technikem mistrem, tkadlenou, seřizovačem. Součástí praktického předvedení může být i písemná nebo ústní reálná profesní činnost, např. písemné zaznamenání údajů, čtení konkrétní technologické dokumentace apod.

Pokud se týká dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v textilní výrobě, zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu, tj. jak si vede při pracovních činnostech v odborné učebně i v reálném provozu textilní výroby.

Doporučuje se, aby autorizovaná osoba připravila před vlastní zkouškou komplexní úkoly, které obsahově pokrývají co nejvíce odborných způsobilostí a kritérií uvedených v tomto hodnoticím standardu, a které na modelových situacích umožňují simulovat činnosti textilního mistra.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou.

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, textilní závody, a. s., Broumov

NOVÁ MOSILANA, a. s., Brno

HYBLER TEXTIL, s. r. o., Semily

MILETA, a. s., Hořice

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu