Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Řezník a uzenář
Platnost standardu: Od 30.4.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ošetření a skladování jatečně upravených těl jatečných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit jatečně upravená těla jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Skladovat jatečně upravená těla jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetření a skladování krve

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit krev podle předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Skladovat krev podle předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opracování, třídění, konzervace a skladování střev

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opracovat střeva Praktické předvedení a ústní ověření
b Třídit střeva Praktické předvedení a ústní ověření
c Konzervovat střeva Praktické předvedení a ústní ověření
d Skladovat střeva Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění, ošetření, konzervace a skladování kůží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit kůže Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit kůže Praktické předvedení a ústní ověření
c Konzervovat kůže Praktické předvedení a ústní ověření
d Skladovat kůže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění a skladování kostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit kosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Skladovat kosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetření živočišných vláken a rohoviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit vepřové štětiny, hovězí chlupy, koňské žíně a hřívy Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit hovězí rohy a paznehty, vepřové spárky a koňská kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Konzervace a skladování farmaceutických surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit farmaceutické suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
b Konzervovat farmaceutické suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
c Skladovat farmaceutické suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit jatečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajištění přípravy likvidace jatečných odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech masného průmyslu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
d Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
e Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při ošetřování jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost a odpovídající fyzická zdatnost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100228&kod_sm1=28).

Všechny osoby, které se přímo zúčastní praktické zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

Ověřování by mělo být spojeno v navazující činnosti vedoucí k ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat (vyjma drůbeže a králíků) a vedlejších jatečných produktů s využitím technologických postupů a hygienických zásad zacházení s jatečně opracovanými těly jatečných zvířat a vedlejšími jatečnými produkty.

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, zkoušející sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, dodržování zásad bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a organizace práce. Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro potravinářství a krmivářství ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině

Sdružení drůbežářských podniků

Český svaz zpracovatelů masa

Steinhauser, s. r. o.