Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce forem , Výrobce forem ze dřeva
Platnost standardu: od 8.2.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických i výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu Ústní ověření
c Posoudit výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodnout, zda referenční vzorek kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování podle předloženého výkresu Praktické předvedení
d Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daných předloženým technickým výkresem Praktické předvedení
e Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu výroby formy Praktické předvedení
f Zhotovit střih pro výrobu formy podle předloženého výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybavení formařské dílny, zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP ve formárně, zejména s přihlédnutím ke specifickým požadavkům na práci s elektrickým nářadím a s dřevoobráběcími stroji Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů a strojních zařízení pro ověřovanou činnost Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů při výrobě sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, zda předložená forma splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady provést návrh na její odstranění, prakticky odstranit zjištěné vady na výrobku podle příslušné výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předložené sklářské formy Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit chyby a malé nedostatky na předložené sklářské formě, provést u hotového výrobku konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad Praktické předvedení
d Posoudit vlastnosti zvoleného materiálu (tvrdost, pružnost, nasákavost, obrobitelnost, odolnost vyluhování a vypalování) z hlediska druhu formy podle příslušné výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii obrábění dřeva Ústní ověření
b Předvést základní pracovní úkony při výrobě forem: zpracovat pomocné materiály, připravit dřevo k výrobě, předkreslit tvar podle střihu, bezpečně postupovat při ručním opracování dřeva Praktické předvedení
c Ručně zhotovit jednoduchou formu, předvést základní postup při dlabání forem, vyřezávání ruční pilkou a vrtání ruční vrtačkou Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést dokončovací práce u ručně vyrobených forem tj. rozřezávání, navrtávání otvorů a značení forem Praktické předvedení
e Předvést náročné a speciální práce při výrobě forem: řezání špalků různými způsoby, soustružení jednoduchých a složitějších forem ze dřeva Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhotovit klapačky, drátěné optišky, kování a vázání forem včetně rozmístění skobiček a drátů Praktické předvedení
g Popsat výrobu jednoduché pěnoformové formy případně pecolové formy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a seřizování strojního zařízení pro čištění a výrobu sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, stroje, nářadí a pomůcky pro výrobu sklářských forem a pro zpracování pomocných materiálů, provést seřízení pracovních nástrojů pro konkrétní pracovní operaci Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101112&kod_sm1=35).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Pro splnění kompetence Výroba sklářských forem potřebuje uchazeč osvědčení pro práci s motorovou pilou. Před zahájením zkoušky uchazeč předloží tento dokument.

Ověřováním kriterií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku sklářské výroby.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

Crystalex CZ, s. r. o.