Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce forem , Výrobce kovových forem
Platnost standardu: od 8.2.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických i výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologie výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu Ústní ověření
c Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daných předloženým technickým výkresem Praktické předvedení
d Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu výroby formy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybavení formařské dílny, zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP ve formárně, zejména s přihlédnutím ke specifickým požadavkům na práci s elektrickým nářadím Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů pro ověřovanou činnost Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů při výrobě sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, zda předložený výrobek splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady provést návrh na její odstranění, prakticky odstranit zjištěnou vadu na výrobku podle příslušné výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předložené sklářské formy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii obrábění kovů Ústní ověření
b Předvést vyčištění sklářské formy, včetně zakonzervování, provést jednoduchou opravu sklářské formy Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit kovovou formu pro výrobu Praktické předvedení
d Provést vybroušení a vyleštění stop po nástrojích, dopilování a dobroušení tvarů na kalibr u nerotačních forem z drsnosti na podklad pro vyleštění drsnosti 0,1 s vyleštěním na drsnost 0,05 Praktické předvedení a ústní ověření
e Srovnat obráběné plochy do obsahu 75 cm² s vyleštěním na drsnost 0,05 Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést navařování v argonu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a seřizování strojního zařízení pro čištění a výrobu sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu a seřízení strojů a zařízení na opracování a čištění sklářských forem u konkrétní pracovní operace Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101114&kod_sm1=35).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Pro splnění kompetence Výroba sklářských forem potřebuje uchazeč svářečský průkaz. Před zahájením zkoušky uchazeč tento průkaz předloží.

Ověřováním kriterií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku sklářské výroby.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

Crystalex CZ, s. r. o.