Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Řezník a uzenář
Platnost standardu: Od 30.4.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nakládka a vykládka jatečných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naložit jatečná zvířata Praktické předvedení
b Vyložit jatečná zvířata Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulace s přepravními prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Manipulovat s přepravními prostředky podle předpisů pro přepravu jatečných zvířat Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Předporážkové ošetření a ustájení, přísun zvířat k porážení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ustájit jatečná zvířata Praktické předvedení a ústní ověření
b Předporážkově ošetřit jatečná zvířata (povrchová očista) Praktické předvedení a ústní ověření
c Přihánět jatečná zvířata k porážce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování požadavků na pohodu (welfare) zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajišťovat jatečným zvířatům před porážkou pohodu a předcházet týrání jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní (prvotní) identifikaci onemocnění a poranění jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zajišťování hygieny a sanitace přepravních prostředků a stájí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu Praktické předvedení
b Dodržovat sanitační řád určený pro přepravní prostředky a stáje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na jatkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
b Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
c Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací s jatečnými zvířaty, přepravními prostředky a s výkonem pracovní činnosti ve stájích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost a odpovídající fyzická zdatnost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100228&kod_sm1=28).

Všechny osoby, které se přímo zúčastní praktické zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

Ověřování by mělo být spojeno v navazující činnosti vedoucí k přepravě a ustájení jatečných zvířat (vyjma drůbeže a králíků) s využitím technologických postupů, zajištěním požadavků na pohodu zvířat a hygienických zásad zacházení s jatečnými zvířaty.

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, zkoušející sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, zajišťování pohody zvířat a dodržování zásad bezpečnosti práce, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, dodržování časového harmonogramu a organizace práce. Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro potravinářství a krmivářství ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině

Český svaz zpracovatelů masa

Sdružení drůbežářských podniků

Steinhauser, s. r. o.