Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Stavitel podzemní hrobky
Platnost standardu: od 6.2.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Administrativní a organizační zajištění podzemní hrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné hrobového místo (z hlediska bezpečnosti, použití stavební techniky, velikosti apod.) Ústní ověření a praktické předvedení
b Posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace, přístup k sousedním hrobovým místům) Ústní ověření
c Právně administrativně vyhodnotit smluvní vztahy ke stavbě (ověřit, že objednavatel má k danému místu nájemní smlouvu, povolení k vjezdu, souhlas provozovatele pohřebiště se stavbou) Ústní ověření
d Zajistit okolí stavby proti znečištění a poškození, místo pro vykopanou zeminu, stavební materiál Praktické předvedení
e Vyjmenovat základní pravidla bezpečnosti práce na staveništi, např. podle vzorového řádu pohřebiště MMR (nelze vyloučit pohyb veřejnosti) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v projektové přípravě a dokumentaci ke stavbě podzemní hrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (např. tvar hrobky a odvětrávání, typ terénu a půdy, prostoru hrobky pro požadovaný počet rakví, výkopu pro požadovaný počet rakví) Praktické předvedení
b Navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky včetně požadavků pro osazení hrobky hrobovým zařízením kamenickou firmou (základové pasy, beton, výztuže, betonové tvárnice) na základě předloženého statického výpočtu Písemné ověření
c Respektovat zvláštní požadavky provozovatele pohřebiště podle řádu pohřebiště Ústní ověření
d Zhotovit jednoduchý rozpočet stavby (ceny stavebních materiálů a stavebních prací, přesunu hmot) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování podzemní hrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výkopové práce (použití vhodných nástrojů, ochranné pomůcky apod.) Praktické předvedení
b Provést uložení přebytečné zeminy (zajištění oddělení případných lidských ostatků, naložení, odvoz a uložení zeminy na skládku, dodržování hygienických předpisů a opatření) Praktické předvedení
c Zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametrů pro zvolený materiál stavby Praktické předvedení
d Zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory pro patra, zalít betonem a zhotovit odvodnění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení a předání podzemní hrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit stavbu (betonový věnec, popř. zhotovení vnitřního zakrytí stropnicemi a následná izolace proti povrchové vodě) Praktické předvedení
b Dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve podle zákona o pohřebnictví s možností opakovaného otevření bez nutnosti demontáže hrobového zařízení Praktické předvedení
c Obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén Praktické předvedení
d Protokolárně předat stavbu včetně souhlasu provozovatele pohřebiště tuto stavbu užívat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro ostatní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KSA FF Univerzity Palackého Olomouc

Pohřební ústav hl. města Prahy

Cech hrobnický, občanské sdružení

Václav Graf ̶ lektor a soudní znalec pohřebnictví

Sdružení pohřebnictví v ČR

Střední podnikatelský stav