Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař
Platnost standardu: Od 24.11.2011 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při výrobě a opravách nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek Písemné ověření
b Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při výrobě a opravách řezných nástrojů Praktické předvedení
c Dodržet při obrábění a zpracování kovů a plastů a při použití ručního mechanizovaného nářadí pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy řezných nástrojů a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické převedení
b Číst technologické postupy výroby řezných nástrojů a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické převedení
c Získat informace k vybraným součástem nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění z norem a strojnických tabulek Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit samostatně pořadí technologických operací při výrobě, sestavení, opravě a renovaci řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
b Zvolit samostatně postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, sestavení, opravě a renovaci řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, sestavení, opravě a renovaci řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
d Zvolit technologické podmínky určené operace při výrobě řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob zkoušky řezného nástroje a jejích podmínek Praktické převedení
b Provést zkoušku řezného nástroje Praktické převedení
c Vyhodnotit výsledky zkoušky řezného nástroje Praktické převedení
d Navrhnout případnou úpravu řezného nástroje podle výsledků provedené zkoušky Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
b Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
c Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole jakosti povrchu řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
d Změřit vybrané délkové rozměry řezného nástroje či jeho součástí pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické převedení
e Zvolit samostatně měřicí metodu pro měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
f Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch řezného nástroje či jeho součástí měřidly a měřicími přístroji Praktické převedení
g Změřit a zkontrolovat jakost povrchu řezného nástroje a jeho součástí komparačními měřidly Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím měřicích a kontrolních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřicí metodu a měřicí přístroje pro měření délek, měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
b Změřit a zkontrolovat délkové rozměry, geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch řezného nástroje a jeho součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické převedení
c Změřit a zkontrolovat jakost povrchu řezného nástroje a jeho součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést potřebné pomocné výpočty délkových rozměrů, úhlů, kuželovitosti, zaoblení z údajů, uvedených na výkresech řezných nástrojů a jejich součástí Písemné ověření
b Provést výpočet rozměru základních měrek pro nastavení sinusového pravítka ke kontrole zadané kuželovitosti a úkosu Písemné ověření
c Vypočítat pro zadaný délkový rozměr a uložení dané značkou ISO mezní rozměry a stanovit druh uložení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat řezný nástroj a jeho části, zjistit jejich opotřebení či závady a určit jejich možnou příčinu Praktické převedení
b Rozhodnout o způsobu opravy a renovace poškozeného a opotřebeného řezného nástroje a jeho částí Praktické převedení
c Navrhnout úpravu řezného nástroje a jeho částí s cílem zamezit či snížit možnost jejich opotřebení a závad Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování Praktické předvedení
b Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru řezných nástrojů a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
c Ručně obrábět a zpracovávat kovové materiály a plasty Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orýsovat dvojrozměrnou součást s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
b Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické převedení
c Orýsovat součást s použitím rýsovačského polohovacího přístroje, hrotového přístroje, univerzálního dělicího přístroje Praktické převedení
d Zkontrolovat orýsovanou součást Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně brousit a leštit funkční části řezných nástrojů a jejich částí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
b Ručně brousit a leštit funkční části řezných nástrojů a jejich částí s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
c Ručně a strojně lapovat rovinné plochy řezných nástrojů s dosažením předepsaného rozměru a jakosti povrchuq Praktické předvedení
d Ručně a strojně lapovat vnější válcové a kuželové plochy řezných nástrojů s použitím jednoduchých lapovacích nástrojů a s dosažením předepsaného geometrického tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slícovat části řezných nástrojů Praktické předvedení
b Ustavit části řezných nástrojů do předepsané polohy Praktické předvedení
c Zajistit polohu částí řezných nástrojů svrtáním, sešroubováním a skolíkováním Praktické předvedení
d Sestavit jednotlivé části řezných nástrojů Praktické předvedení
e Nastavit vzájemnou polohu nastavitelných částí řezných nástrojů a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a smísit vícesložkové hmoty v předepsaném poměru a množství Praktické předvedení
b Připravit části řezných nástrojů k aplikaci tmelů, licích pryskyřic, lepidel zdrsněním povrchu, odmaštěním, fixací polohy Praktické předvedení
c Aplikovat při výrobě a opravách řezných nástrojů a jejich částí tmely, licí pryskyřice, lepidla nanášením a odléváním Praktické předvedení
d Vystavit řezné nástroje s aplikovanými tmely, licími pryskyřicemi a lepidly působení předepsané teploty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat řezné nástroje a jejich části Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení a poškození, rozhodnout o způsobu renovace a opravy řezných nástrojů a jejich částí Praktické převedení
c Vyměnit, opravit a renovovat opotřebené a poškozené řezné nástroje a jejich části Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit řezné nástroje a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit obráběcí stroje používané při výrobě a opravách řezných nástrojů a provést jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Správně uložit, udržovat, ostřit a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě a opravách řezných nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha soustruhů, vrtaček, vyvrtávaček a brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout bez poškození obrobek Praktické předvedení
b Upnout nástroje používané při technologických operacích Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky při technologických operacích Praktické předvedení
d Obrobit technologickými operacemi řezné nástroje a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha frézek, hoblovek a obrážeček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout bez poškození obrobek Praktické předvedení
b Upnout nástroje používané při technologických operacích Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky při technologických operacích, seřídit stroj Praktické předvedení
d Obrobit technologickými operacemi nářadí, přípravky, měřidla a pomůcky a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ostření nástrojů na nástrojových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit otupení a opotřebení řezného nástroje, rozhodnout o způsobu jeho ostření Praktické předvedení
b Zvolit příslušenství, potřebné k upnutí ostřeného řezného nástroje, ustavit je na nástrojovou brusku Praktické převedení
c Upnout ostřený a brusný nástroj na nástrojovou brusku Praktické předvedení
d Naostřit a lapovat ostří nástroje pro strojní obrábění na nástrojové brusce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2193&kod_sm1=37).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě ostření.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.