Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Technik kontrolor kvality
Platnost standardu: Od 31.8.2010 do 10.6.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 10.4.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Uplatňování principů managementu kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat: zásady managementu kvality, význam systémového přístupu, roli kvality ve společnosti (kvalita života), roli manažerů kvality, jejich postavení v organizaci Ústní s písemnou přípravou
b Prokázat chápání kvality na různých stupních vzniku produktu (od návrhu po služby spojené s produktem až po zlepšování), popsat zásady moderního přístupu ke kvalitě, zásady TQM Ústní s písemnou přípravou
c Prokázat dobrou znalost systémových norem kvality ISO 9001 a ISO 19011, rámcovou znalost norem TS 16949, ISO 14001, ISO18001, HACCP, ISO 22000 Test + ústní s písemnou přípravou
d Popsat systémové normy, které využívá organizace, osvětlit význam a přínos pro organizaci Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c), d).
4

Organizace systému managementu kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém QMS (dle normy ISO 9001), vysvětlit úlohu vedení Test + ústní s písemnou přípravou
b Vysvětlit systémový přístup k budování QMS a úlohu procesního přístupu Ústní s písemnou přípravou
c Vysvětlit úlohu a postavení útvaru řízení kvality v systému QMS podle ISO 9001 Test + ústní s písemnou přípravou
d Vysvětlit pojmy politika jakosti, cíle jakosti, program jakosti Test + ústní s písemnou přípravou
e Vysvětlit roli pracovníků útvaru řízení jakosti v systému QMS, princip delegování odpovědnosti Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a) – c) a skupina II. je d), e).
4

Aplikace základů měření a zkoušení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní fyzikální veličiny a způsoby jejich měření (síla, tlak, hmotnost, objem, průtok) Test + ústní s písemnou přípravou
b Vysvětlit základní geometrické a termodynamické veličiny a způsoby jejich měření Test + ústní s písemnou přípravou
c Vysvětlit způsoby zjišťování vlastností nebo složení materiálů nebo látek Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c).
4

Monitorování a měření produktu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat a řídit procesy měření, navrhnout aplikaci procesů, implementovat procesní přístup a hodnotit dosažené výsledky Ústní s písemnou přípravou
b Popsat, jaké informace by měly obsahovat kontrolní postupy (co, kdo, kde, kdy, čím, jak, jak často, jak dlouho) Písemně (test) a písemně + ústní odpověď
c Vysvětlit důležitost záznamů z měření, popsat postupy „práce“ se záznamy Ústní s písemnou přípravou
d Vysvětlit, co jsou chyby měření, proč k nim dochází (zdroje chyb – člověk – přístroj) Test + ústní s písemnou přípravou
e Vysvětlit pojmy správnost měření, přesnost měření, přesnost výrobního procesu Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze tří skupin. Skupina I. je a), skupina II. je b), c) a skupina III. je d), e).
4

Organizace a metody kontroly kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, v jakých dokumentech lze nalézt požadavky na měření ve výrobním procesu, jaké je postavení útvaru technické kontroly (TK), kdo určuje postupy měření, volbu měřidel a plán měření, zvláště náročných veličin Test + ústní s písemnou přípravou
b Vysvětlit organizaci TK podle začlenění do výrobního procesu, vstupní, výrobní, výstupní (příklad z vlastního podniku) Test + ústní s písemnou přípravou
c Popsat činnost TK z hlediska časové návaznosti ve výrobním procesu (1. kus, operační, mezioperační ...) Test + ústní s písemnou přípravou
d Vysvětlit podstatu a zásady samokontroly Test + ústní s písemnou přípravou
e Vysvětlit postup (jednotlivé kroky) zkoušení složitého výrobku a měření některých funkčních veličin (projekt, procesní postup, instrukce pro vedení a řízení procesu) Test + ústní s písemnou přípravou
f Popsat rozdíl mezi organizací TK ve firmě, která vyrábí velké série, a firmou s kusovou výrobou, uvést, zda se liší požadavky na kvalifikaci pracovníků TK Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze tří skupin. Skupina I. je a), skupina II. je b) – d) a skupina III. je e), f).
4

Uplatňování principů systémů měření, měřidel, kalibrace, konfirmace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zákonnou úpravy v ČR v oblasti péče o měřidla (základní zákony, vyhlášky) Ústní s písemnou přípravou
b Specifikovat kategorie měřidel a účel kategorizace Ústní s písemnou přípravou
c Vysvětlit pojmy přesnost, opakovatelnost a reprodukovatelnost měření Test + ústní s písemnou přípravou
d Vysvětlit metody ověřování způsobilosti měřidel Ústní s písemnou přípravou
e Specifikovat pojmy kalibrace, konfirmace, metody konfirmace Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a) a skupina II. je b) – e).
4

Orientace ve statistických metodách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdíl mezi daty a informacemi, výběr a sběr dat, jejich zpracování, formuláře, vysvětlit volbu statistických metod Ústní s písemnou přípravou
b Navrhnout postup při analýze, a zpracování zpráv a výkazů, výsledků měření Ústní s písemnou přípravou
c Popsat druhy a zásady přejímek (statistika, přejímky u dodavatele, zákaznické přejímky) Test + ústní s písemnou přípravou
d Doložit znalost statistických metod (například: základní statistické metody – 7 jednoduchých nástrojů, regulace procesu – spolehlivost) Ústní s písemnou přípravou pro výpočet jednoho příkladu
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze tří skupin. Skupina I. je a), b), skupina II. je c) a skupina III. je d).
4

Aplikace postupů při neshodě – přezkoumání, pořízení záznamu o neshodě, odstranění neshody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit formulář „Záznam o neshodě“, určit údaje, které by měl obsahovat (klasifikace atd.), navrhnout postup evidence neshod, určení viníků, návrhy na opatření, přezkoumání účinků řešení neshody Test + ústní s písemnou přípravou
b Přezkoumat záznam o neshodě, identifikovat neshodu a analyzovat výskyt vady, navrhnout odstranění neshody i způsob ověření a hodnocení účinku Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a) a skupina II. je b).
4

Orientace v základních zákonných normách v oblasti kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní legislativní dokumenty v oblasti bezpečnosti výrobků (zákon č. 22/1997 Sb., zákon 277/2003 Sb., o všeobecné bezpečnosti výrobků, 209/2000Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem) Test + ústní s písemnou přípravou
b Vysvětlit pojmy záruční doba, smluvní odpovědnost, popsat postupy používané při řešení reklamací Test + ústní s písemnou přípravou
c Vysvětlit zásady zákona o metrologii Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze tří skupin. Skupina I. je a), skupina II. je b) a skupina III. je c).
4

Aplikace a využití výpočetní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možnosti využití výpočetní techniky v systémech kontroly kvality Ústní s písemnou přípravou
b Vysvětlit, jak současné možnosti, které skýtá výpočetní technika, mohou urychlit ověřování způsobilosti měřidel (schopnost měřícího zařízení z hlediska přesnosti a opakovatelnosti) Ústní s písemnou přípravou
c Vysvětit postup měření za využití výpočetní techniky včetně záznamů o výsledcích (informace o průběhu výrobního procesu je vhodné získat v co nejkratších časových intervalech) Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c).
4

Vedení a pořizování dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady tvorby dokumentace, jejího vydávání, připomínkování, stahování, aktualizace, archivace a skartace Ústní s písemnou přípravou
b Vysvětlit rozdíly mezi interní a externí dokumentací, určit odpovědnosti pracovníků Test + ústní s písemnou přípravou
c Vysvětlit, kdo je v organizaci odpovědný za dokumentaci systému managementu kvality a její aktuálnost Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c).
4

Vedení a pořizování záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, jaké záznamy jsou povinné v certifikovaném QMS dle ISO 9001 Test + ústní s písemnou přípravou
b Vysvětlit, jaké náležitosti musí mít každý záznam, uvést pravidla pro vedení záznamů Test + ústní s písemnou přípravou
c Vysvětlit rozdíl mezi záznamem a protokolem – náležitosti protokolu Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a) a skupina II. je b), c).
4

Orientace ve výrobní dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přečíst výrobní výkres a související technologickou a kontrolní dokumentaci (podle předloženého vzoru) Test + ústní s písemnou přípravou
b Stanovit na základě předchozí dokumentace úkoly pro pracovníky TK Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a) a skupina II. je b).
4

Orientace v procesech výroby a technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výrobní technologie používané ve firmě Ústní s písemnou přípravou
b Vysvětlit svůj názor, jak použité technologie ve firmě ovlivňují kvalitu procesů, včetně kontroly a měření Ústní s písemnou přípravou
c Popsat, zda jsou ve firmě používány v případě poruch zařízení náhradní technologie a sdělit, zda negativně ovlivňují kvalitu procesů a produktů Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované u tohoto kritéria.
4

Orientace v předpisech BOZP a PO a jejich dodržování na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, v jakém dokumentu lze najít požadavky na BOZP (zákoník práce) Test + ústní s písemnou přípravou
b Popsat, jak a kde mají být zveřejněny instrukce pro případy havárií, požárů nebo jiných událostí Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a) a skupina II. je b).
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Uchazeč musí doložit všechny požadované doklady dle zákona č. 179/2006 Sb. Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška se skládá z:

-písemné části (písemný test)

-ústní části

-ústní zkoušky s písemnou přípravou

 

Doporučení k průběhu zkoušky:

Na počátku zkoušky jsou uchazeči (uchazeč) seznámeni předsedou zkušební komise s průběhem zkoušky.

Každý uchazeč absolvuje písemnou a ústní část zkoušky.

Za přítomnosti zkušební komise si každý z uchazečů (uchazeč) vylosuje zkušební otázky pro písemnou a ústní zkoušku. Předseda zkušební komise zaznamená číslo otázky do formuláře „Záznam o průběhu a výsledku zkoušky“.

Při písemné zkoušce (testu) uchazeč volí správnou odpověď obvykle ze tří možností. Předseda zkušební komise organizuje písemnou část zkoušky s ohledem na nutnost samostatné práce uchazeče.

Při zahájení písemné zkoušky obdrží každý z uchazečů otázky písemné části. Písemná zkouška končí vypršením stanoveného času.

Důležité upozornění: V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby.

Pro písemnou i ústní zkoušku musí autorizovaná osoba připravit takový počet otázek, aby obsáhly všechny požadavky uvedené v hodnotícím standardu.

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

Při ověřování kompetencí pomocí testů musí být splněny následující podmínky:

-Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

-Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy, existuje pro každé kritérium několik otázek.

-Pro jednotlivé vygenerované testy má každý uchazeč ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

Při ověřování kompetencí pomocí losovaných otázek musí být splněny následující dvě podmínky:

-Pro celkový soubor otázek platí, že každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

-Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče platí, že každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (tzn. kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Pro ústní zkoušku připraví autorizovaná osoba soubor otázek s ohledem na to, aby každá otázka byla koncipovaná tak, aby žadatel dostal informaci o požadovaném rozsahu a obsahu odpovědi. Zkušební tematické okruhy schválené Radou kvality ČR zveřejní autorizovaná osoba.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven SR průřezovou, v níž byly zastoupeny:

Česká společnost pro jakost

Svaz průmyslu a dopravy

Česká svářečská společnost – ANB

Unie výtahového průmyslu

Elektrotechnický svaz český

CERT Kladno, s. r. o.

ATG, s. r. o.

Certifikační sdružení pro personál

Komora BOZP a PO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

Rada kvality ČR

DT Ostrava CZ, s. r. o.